Home Kennis Tiende tranche: nog meer gebiedsontwikkelingen onder werking Crisis- en herstelwet

Tiende tranche: nog meer gebiedsontwikkelingen onder werking Crisis- en herstelwet

8 december 2014

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierdoor mogen binnenkort nog meer gemeenten voor bepaalde duurzame innovatieve projecten (tijdelijk) afwijken van wet- en regelgeving.

Ontwikkelingsgebieden

Met de tiende tranche worden zes projecten toegevoegd aan het lijstje met zogenoemde ‘ontwikkelingsgebieden’. Het gaat om de projecten Zuidas Flanken (Amsterdam), Havenstraatterrein (Amsterdam), Havengebied Moerdijk (Moerdijk), Rijnhaven-Costerweg (Wageningen), Kanaalzone (Terneuzen) en Sloegebied (Borsele en Vlissingen). Voor deze projecten kunnen nu ruimere wettelijke mogelijkheden worden gebruikt om milieugebruiksruimte vrij te maken, die zowel nieuwe ontwikkelingen als de milieukwaliteit ten goede komt.

Bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte

Maar liefst negen gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor hun aangemelde projecten een ‘bestemmingsplan met bredere reikwijdte’ op te stellen. Met dit experiment wordt vooruitgelopen op de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. Voordelen van deze verbreding zijn de organische manier van herontwikkeling, een verlenging van de uitvoeringstermijn en een breder planologisch-juridisch kader.

Nul-op-de-meter-renovaties sneller van start

Ook wordt in de tiende tranche – ten behoeve van het project “Stroomversnelling”, waarbij zogeheten “Nul-op-de-meter-renovaties” (na-isolatie van bestaande gebouwen) worden uitgevoerd – geregeld dat aanvragen om omgevingsvergunning tot afwijking van het bestemmingsplan voor het aanbrengen van een isolatieschil rond dak, vloer en geval van bestaande gebouwen via de reguliere procedure verlopen, in plaats van via de uitgebreide procedure, zoals nu nog het geval is.

Opvangcapaciteit asielzoekers (COA) vergroten

Interessant in het kader van de recente ontwikkelingen is de (permanente) mogelijkheid die de tiende tranche het Rijk en de provincies biedt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanpassen en gebruiken van gebouwen voor de opvang van asielzoekers. Door twee wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht krijgen de Minister(s) en gedeputeerde staten de bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan indien sprake is van een project van nationaal of provinciaal ruimtelijk belang. Deze bevoegdheid zal zich niet – zoals nu – beperken tot de ‘uitgebreide’ omgevingsvergunning strijdig gebruik, maar ook die met betrekking tot kruimelgevallen en binnenplanse afwijkingen. Om de vergunningverlening voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen te versnellen en te vereenvoudigen, is deze categorie op de ‘kruimelgevallenlijst’ van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geplaatst.

Stand van zaken

Het ontwerpbesluit met betrekking tot de tiende tranche is naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State, vaststelling en inwerkingtreding.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail