Home Kennis Permanente Chw in werking getreden

Permanente Chw in werking getreden

24 april 2013

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.

De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

De reden voor de snelle inwerkingtreding is dat de diverse doelgroepen (overheden, bedrijfsleven, initiatiefnemers) gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding, vanwege een aantal `quick wins’ in deze wet. De wet bevat in aanvulling op de Chw een aantal verbeteringen van het omgevingsrecht die op korte termijn zijn te realiseren. Deze verbeteringen zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema’s: (1) minder lasten, (2) snelle, flexibele en zorgvuldige besluitvorming en (3) het wegnemen van problemen in de praktijk.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail