Home Kennis Ontbonden maatschap als procespartij

Ontbonden maatschap als procespartij

25 augustus 2023
Arie Tervoort

Maatschap. Incidentele vordering. Na ontbinding blijft maatschap voortbestaan voor zover noodzakelijk voor vereffening van haar vermogen. Zij behoudt haar  procesbevoegdheid zolang vereffening niet is voltooid.

Een maatschap is een bij overeenkomst geregeld samenwerkingsverband. Ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid, heeft een maatschap naar algemeen wordt aangenomen wel procesbevoegdheid. Daarbij treedt de maatschap op voor de gezamenlijke maten. Een veroordeling van de maatschap kan worden verhaald op een eventueel afgescheiden vermogen van de maatschap.

Het vermogen van de maatschap is feitelijk het gemeenschappelijke vermogen van de gezamenlijke maten. Na ontbinding van de maatschap dient haar vermogen te worden vereffend. De maatschap blijft voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Onderdeel van die vereffening kan zijn dat de maatschap, zo nodig via de rechter, haar (beweerdelijk) openstaande vorderingen incasseert. Zolang de rechterlijke procedure daartoe aanhangig is en de vorderingen (nog) niet zijn voldaan, is de vereffening nog niet voltooid en behoudt de maatschap haar procesbevoegdheid. Het betoog van de Stichting dat een maatschap niet meer bestaat indien (zoals hier) zij blijkens de uitschrijving uit het handelsregister is opgeheven, vindt geen steun in het recht. Lawton heeft onweersproken aangevoerd dat zij sinds haar ontbinding op 1 januari 2018 in vereffening verkeert, dat de vereffening nog niet is voltooid en dat zij nog vorderingen op derden heeft (waaronder de door haar gestelde, maar door de Stichting betwiste vordering uit hoofde van onbetaald gebleven declaraties van vóór haar ontbinding). Lawton is daarom bevoegd in deze procedure als procespartij op te treden.

Download de volledige publicatie (PDF - 126kB) hieronder.

Ontbonden maatschap als procespartij

Noot bij Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:2372, JOR 2023/123, A.J.S.M. Tervoort

Downloaden