Home Kennis Nader verslag Omgevingswet: een eerste stap naar openbare behandeling van het wetsvoorstel

Nader verslag Omgevingswet: een eerste stap naar openbare behandeling van het wetsvoorstel

7 mei 2015
Julian Kramer

Op 23 april jl. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) , belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.

Dit onder andere omdat het in opdracht van de Kamer door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerde onderzoek, met de titel “Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State” aanleiding geeft voor een nadere beschouwing van het wetsvoorstel.

De vaste commissie voor I&M verzoekt de regering om te reageren op het hierboven genoemde onderzoeksrapport, samen met een reactie op de nadere vragen en opmerkingen van de fracties over het wetsvoorstel. Deze vragen gaan onder andere over democratische controle, omgevingskwaliteit, milieueffectrapportage, instrumenten en participatie. Onder voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Bron: Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 33962 nr.16