Home Kennis Minister maakt planning bekend voor uitwerking van het pensioenakkoord

Minister maakt planning bekend voor uitwerking van het pensioenakkoord

10 oktober 2019
Peter Mauser

Afgelopen maandag 7 oktober heeft minister Koolmees de planning voor het uitwerken van pensioenakkoord met de Tweede Kamer gedeeld.

De uitwerking van alle onderdelen uit het pensioenakkoord vindt plaats onder regie van de eerder aangekondigde stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, en adviserende leden (DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars).

De minister heeft voor de verschillende onderwerpen uiteengezet welke stappen de komende periode genomen zullen worden en wanneer hij verwacht de Kamer te kunnen informeren. Voor een aantal onderwerpen hebben we de planning zoals de minister die met de Kamer heeft gedeeld hieronder (deels) weergegeven. Voor een volledig overzicht kunt u hier een handzaam overzicht vinden.

Duurzame inzetbaarheid en zware beroepen

Het kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen toewerken. Dit betreft zowel overgangsmaatregelen op de korte termijn als structurele maatregelen voor de langere termijn. Voor de overgangsmaatregelen is als ingangsdatum 1 januari 2021 afgesproken. Wet- en regelgeving zal worden aangepast om ervoor te zorgen dat de fiscale ruimte wordt vergroot voor verlofsparen en er tijdelijk (5 jaar) een drempelvrijstelling komt in de RVU-heffing. Het kabinet heeft het voornemen het voorstel voor de wetswijziging dat dit mogelijk moet maken vóór de zomer van 2020 bij de Kamer in te dienen.

Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2021 4 x 200 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van de RVU-heffing. De komende maanden gaat de minister in samenspraak met sociale partners een regeling uitwerken voor een verantwoorde inzet van deze middelen. De minister wil de Kamer in de eerste helft van 2020 informeren over de vormgeving en voorwaarden van deze regeling, zodat sociale partners op tijd afspraken kunnen maken in sectoren en bedrijven.

Uitwerking afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige onderwerpen

Vernieuwing tweede pijlerpensioen

De uitwerking van de plannen voor het tweede pijlerpensioen wordt zoals gezegd aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze stuurgroep streeft ernaar om de uitwerking uiterlijk in april 2020 af te ronden. Het doel is om vervolgens begin 2021 een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen.

Europeesrechtelijke houdbaarheid

De Europeesrechtelijke houdbaarheid van het nieuwe stelsel als geheel en de nieuwe contracten in het bijzonder, is essentieel zo schrijft de minister aan de Kamer. Bij de Europeesrechtelijke houdbaarheid draait het in hoofdzaak om drie thema’s:

  • mededinging, waarop de Nederlandse verplichtstelling een uitzondering is;
  • gelijke behandeling; en
  • bescherming van eigendom.

De twee laatstgenoemde thema’s spelen met name een rol bij de overstap op degressieve pensioenopbouw in combinatie met leeftijdsonafhankelijke premies en het ‘invaren’ van bestaande pensioenaanspraken en -rechten in een nieuw contract.

Bedrag ineens

Elke deelnemer krijgt de keuze om op pensioeningangsdatum maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als een bedrag ineens. De wetswijziging waarmee het bedrag ineens mogelijk wordt gemaakt, zal worden gecombineerd met de bovengenoemde wijzigingen van de fiscale wetten voor de drempelvrijstelling bij de RVU-heffing en de verruiming van de fiscale ruimte voor verlofsparen.

Het gecombineerde wetsontwerp zal naar verwachting dit najaar voor internetconsultatie opengesteld kunnen worden. Het streven van de minister is om het wetsvoorstel voor de zomer van 2020 in te dienen bij de Kamer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid verzocht om in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties in het begin van 2020 voor dit voornemen een voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Het kabinet streeft ernaar om vóór de zomer van 2020 een voorstel naar uw Kamer te sturen.

Bron: Kamerbrief over planning uitwerking pensioenakkoord van 7 oktober 2019

Bijlage: Planning uitwerking pensioenakkoord