Home Kennis Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel makkelijker!

Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel makkelijker!

8 december 2014

Het wetgevingsproces rond de Omgevingswet is in volle gang. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft inmiddels zijn advies uitgebracht over het wetsontwerp. In een op 14 november jl. openbaar gemaakte tabel wordt aangegeven op welke wijze de regering daarmee in het wetsvoorstel is omgegaan.  

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gemoderniseerd. Op 13 januari 2014 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State zijn advies uitgebracht over het wetsontwerp zoals dat in juli 2013 was voorgelegd. De Afdeling onderkent in het advies de behoefte aan samenhangende besluitvorming en aan vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Afdeling plaatst echter enkele kanttekeningen bij het voor advies voorgelegde ontwerp. De voornaamste kanttekeningen zijn:

  • De regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden zijn niet in het wetsvoorstel opgenomen.
  • Uit het wetsvoorstel blijkt onvoldoende hoe de wettelijke taken en bevoegdheden over de bestuursorganen van het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen zullen worden verdeeld.
  • De Afdeling advisering betwijfelt of het wetsvoorstel er daadwerkelijk toe zal leiden dat tegelijkertijd in één besluit alle betrokken belangen kunnen worden afgewogen.
  • Het wetsvoorstel biedt veel instrumenten waarmee overheid of burgers van voorschriften kunnen afwijken. Dit kan ten koste gaan van de eenvoud, voorspelbaarheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het omgevingsrecht.
  • Belangrijke voorschriften over rechtsbescherming en handhaving zijn niet in het wetsvoorstel opgenomen.

In de op 14 november jl. openbaar gemaakte tabel is gestructureerd, kort en bondig aangegeven welke opmerkingen de Raad van State in zijn advies heeft gemaakt bij het wetsvoorstel en op welke wijze daarmee is omgegaan in het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het nader rapport.

Het openbaar maken van de tabel komt het gebruiksgemak ten goede. Wij houden de verdere ontwikkelingen rond de Omgevingswet nauwgezet in de gaten, zie ook: www.pgomgevingswetonline.nl

Wordt vervolgd!

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail