Home Kennis Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet gestart!

Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet gestart!

6 januari 2017
Julian Kramer

De internetconsultatie van de Invoeringswet voor de Omgevingswet is 5 januari 2017 van start gegaan. De Invoeringswet regelt naast het overgangsrecht tevens een aantal aanvullende onderdelen van de Omgevingswet. Zo regelt de Invoeringswet onder meer een nieuwe regeling omtrent nadeelcompensatie in de Omgevingswet.

Overgangsrecht

De Invoeringswet regelt naast het overgangsrecht, wijzigingen en het vervallen van andere wetten op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet was al eerder aangegeven welke wetten komen te vervallen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit wordt herhaald en geactualiseerd in de Invoeringswet. Naast het vervallen van huidige wet- en regelgeving zijn er in de Invoeringswet tevens aanpassingen opgenomen van in totaal 56 andere wetten. In de Invoeringswet wordt artikelsgewijs op deze wijzigingen ingegaan. Een van de belangrijkste onderdelen van de Invoeringswet is het overgangsrecht. De voorstellen nemen veel onduidelijkheid en onzekerheid weg in het kader van huidige projecten. Het overgangsrecht biedt in dit kader duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van besluiten onder de Wabo of Wro en regelt hoe procedures onder oude wetgeving moeten worden afgehandeld, nadat de Omgevingswet in werking is getreden.

Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet

Naast het overgangsrecht wordt de Invoeringswet benut om de Omgevingswet op een aantal punten nader in te vullen, waaronder het onderdeel schade in het gereserveerde hoofdstuk 15 van de Omgevingswet. Het voorstel zoals dat is opgenomen in de invoeringswet voorziet in twee regelingen. Ten eerste bevat het wetsvoorstel een nadere regeling voor nadeelcompensatie (afdeling 15.1) en ten tweede een regeling voor schadevergoeding als gevolg van het opleggen van gedoogplichten (afdeling 15.2). Afdeling 15.1 heeft zowel betrekking op nadeelcompensatie als wat onder de geldende wetgeving wordt verstaan onder planschade. Voor nadere toelichting omtrent de schaderegeling verwijzen wij u door naar het volgende blogbericht.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Invoeringswet vormt tevens het juridische kader voor het optuigen van het zogenaamde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Gebruikers kunnen via één loket hebben toegang krijgen tot dit digitale stelsel tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket bovendien vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie. De Invoeringswet vormt de juridische basis voor dit digitale stelsel onder de Omgevingswet.

Internetconsultatie

Van 5 januari tot 3 februari 2017 is het voor belangstellenden mogelijk om een reactie te geven op de concept Invoeringswet. Gedurende de looptijd van de consultatie worden de reacties die openbaar mogen zijn, gepubliceerd. Wij houden u via dit blog op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bron: Internetconsultatie