Home Kennis Foreign Subsidies Regulation (Verordening 2022/2560)

Foreign Subsidies Regulation (Verordening 2022/2560)

12 juli 2023
Diederik Wolters Rückert

Met ingang van 12 juli 2023 is de Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (in het Engels “Foreign Subsidies Regulation”, afgekort “FSR”) van toepassing. De Verordening beoogt onder andere te voorkomen dat marktpartijen die subsidies ontvangen van landen buiten de Europese Unie bij aanbestedingsprocedures de interne markt verstoren. In dit bericht leest u welke gevolgen de Verordening mogelijk heeft voor uw aanbesteding.

Welke verplichting volgt uit de FSR?

Bij aanbestedingen dienen ondernemingen buitenlandse financiële bijdragen die zij in de drie jaar voorafgaand aan de aanbesteding hebben ontvangen en waarvan de waarde per afzonderlijk derde land in totaal 4 miljoen euro of meer bedraagt aan te melden (“de aanmelding”). Indien een onderneming geen buitenlandse financiële bijdrage heeft ontvangen of de ontvangen buitenlandse financiële bijdragen in totaal niet meer dan 4 miljoen euro per afzonderlijk derde land bedragen, dient de onderneming zulks in de aanbesteding te verklaren (“de verklaring”). De aanmeldingsplicht geldt met ingang van 12 oktober 2023. Aanbestedende diensten dienen in de aankondiging van de opdracht op te nemen dat de ondernemers onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht. Bij aanbestedingen zonder voorafgaande bekendmaking kan dat in de aanbestedingsstukken.

Geldt de verplichting voor iedere aanbesteding?

Deze verplichting geldt in aanbestedingen waarbij de geraamde waarde van de opdracht minstens 250 miljoen euro bedraagt. Indien een opdracht met die totale omvang is opgesplitst in percelen bedraagt het drempelbedrag per perceel of voor alle percelen waarop de inschrijver inschrijft gezamenlijk 125 miljoen euro. Bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG) vallen niet onder de werking van de Verordening.

Wanneer moet de aanmelding of verklaring worden ingediend?

Bij een openbare aanbestedingsprocedure worden de aanmelding of verklaring ingediend bij inschrijving. Bij de niet-openbare procedure, de mededingingsprocedure met onderhandeling, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap wordt de aanmelding of verklaring tweemaal ingediend. Eerst bij het indienen van het verzoek tot deelname en vervolgens als bijgewerkte aanmelding of bijgewerkte verklaring bij het indienen van de inschrijving of de definitieve inschrijving. Zodra de aanmelding of verklaring is ingediend stuurt de aanbestedende dienst die door naar de Europese Commissie.

Wat te doen bij ondernemingen die in Combinatie of met onderaannemers inschrijven?

De verplichting geldt voor alle individuele leden van een combinatie en voor hoofdonderaannemers en hoofdleveranciers die op het moment van het indienen van de aanmelding/verklaring bekend zijn. Een onderaannemer of leverancier geldt als hoofdonderaannemer of hoofdleverancier indien zijn deelname de belangrijkste elementen van de uitvoering van de opdracht garandeert en hoe dan ook indien het economische aandeel van zijn bijdrage meer dan 20% van de waarde van de ingediende inschrijving bedraagt.

Kan herstel worden geboden indien geen of een onvolledige aanmelding/verklaring is ingediend?

Indien geen of een onvolledige aanmelding of verklaring door de ondernemer is ingediend, moet hem de gelegenheid worden geboden om binnen tien werkdagen alsnog een juiste en volledige aanmelding of verklaring in te dienen. Indien na die termijn nog steeds geen juiste en volledige aanmelding of verklaring is ingediend wordt de inschrijving door de aanbestedende dienst onregelmatig verklaard en afgewezen. De aanbestedende dienst informeert de Commissie over die afwijzing.

Welke invloed heeft het onderzoek van de Europese Commissie op de aanbestedingsprocedure?

Op basis van de toegestuurde aanmelding onderzoekt de Europese Commissie of de onderneming voordeel haalt uit een buitenlandse subsidie die de interne markt verstoort. Het onderzoek kent twee fases:

  • Voorlopig onderzoek (20 werkdagen, te verlengen met 10 dagen)

Tijdens het voorlopig onderzoek geeft de Europese Commissie aan of een diepgaand onderzoek wordt gestart. Tijdens dit onderzoek mag de aanbesteding worden doorlopen, maar de opdracht mag niet worden gegund aan de onderneming die een aanmelding heeft ingediend. Indien de Europese Commissie besluit niet over te gaan tot een diepgaand onderzoek komt de standstill periode ten einde.

  • Diepgaand onderzoek (110 werkdagen, te verlengen met 20 (bij meerfasige aanbestedingen enigszins afwijkende termijnen))

Ook tijdens dit onderzoek mag de aanbesteding worden doorlopen, maar de opdracht mag niet worden gegund aan de onderneming die een aanmelding heeft ingediend. Indien de Commissie niet tot de bevinding komt dat de onderneming voordeel haalt uit een buitenlandse subsidie die de interne markt verstoord, kan de opdracht worden gegund. Indien wel sprake is van een dergelijke verstoring wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld maatregelen te treffen die de verstoring volledig en effectief verhelpen. Als die maatregelen door de Commissie akkoord worden bevonden kan de opdracht worden gegund. Indien de ondernemer bij een geconstateerde verstoring geen passende en afdoende maatregelen aanbiedt, wordt gunning verboden. De aanbestedende dienst kan de opdracht dan aan de opvolgende inschrijver in de ranking gunnen.

Indien u nadere vragen heeft over de invloed die de Verordening mogelijk op uw aanbesteding heeft, zijn wij graag voor u beschikbaar. Neemt u in dat geval contact met ons op.