Home Kennis Experimenteren met gebiedsgerichte geluidsnormen

Experimenteren met gebiedsgerichte geluidsnormen

24 februari 2015

De Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om bepaalde gebieden aan te wijzen waar hogere of juist lagere geluidsnormen gelden dan de geldende geluidsnormen voor bedrijven. Op die manier kan vorm worden gegeven aan een gebiedsgerichte benadering. Denk aan een hogere norm in een horecaconcentratiegebied of juist een lagere norm in rustig landelijk gebied.

Vooruitlopen op toekomstige regelgeving

Met dit experiment wordt vooruitgelopen op de inwerkingtreding van artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat artikel maakt het mogelijk dat de gemeenteraad in een verordening gebieden aanwijst en daarvoor speciale geluidsnormen geeft, die afwijken van de normen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat om geluidsnormen voor inrichtingen waarvoor geen omgevingsvergunning milieu is vereist.

Gebiedsgerichte geluidsnormen

De bestaande geluidsnormen zijn voor de meeste gebiedstypen passend. In sommige gevallen is dat echter niet het geval, bijvoorbeeld indien het omgevingsgeluid aanzienlijk hoger of lager is, of wanneer de aard en de hoeveelheid van de inrichtingen in het gebied zodanig anders is dat een andere norm gewenst is. In gebieden waarin de gebiedsontwikkeling gepaard gaat met functiemengingen, kunnen de geluidsnormen de ontwikkelingsmogelijkheden beperken. In zo’n geval kan het experiment met gebiedsgerichte geluidsnormen wellicht uitkomst bieden. Nadat de belangen van de in het gebied aanwezige inrichtingen, bewoners en andere belanghebbenden zorgvuldig in beeld zijn gebracht, kan een gebied worden aangewezen en (een) afwijkende geluidsnorm(en) worden vastgesteld.

Experiment Crisis- en herstelwet

Het experiment mag alleen worden uitgevoerd ten behoeve van projecten die daarvoor uitdrukkelijk zijn aangewezen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de Binckhorst in Den Haag, het Hembrugterrein in Zaanstad en (binnenkort) het CHV-terrein in Veghel. Ten behoeve van deze projecten kan bij wijze van experiment worden afgeweken van een groot aantal wettelijke normen. Niet alleen normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar ook uit bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening of de Wet geluidhinder. De deelnemende gemeenten kunnen zelf bepalen van welke bepalingen zij willen afwijken.

Uw project aanmelden voor dit experiment?

Gemeenten die van deze experimenteermogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanmeldingsdeadline is 1 maart 2015 en daarna 1 oktober 2015.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail