Home Kennis Een sneller en beter projectbesluit

Een sneller en beter projectbesluit

16 januari 2015

Complexe ruimtelijke projecten die een publiek belang dienen, zullen onder de Omgevingswet door het Rijk, de provincies en de waterschappen voorbereid worden door middel van een projectbesluit. Met dit instrument wordt een slagvaardige procedure geboden. Het voorgestelde projectbesluit zal het huidige systeem op verschillende punten wijzigen.

Eén procedure voor complexe en grote projecten

Het projectbesluit komt in plaats van vijf bestaande sectorale besluiten: het Tracébesluit uit de Tracéwet, het projectbesluit Waterwet, het inpassingsplan Wet ruimtelijke ordening, de coördinatieprocedure uit de Wro en de coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet. Met de komst van de Omgevingswet zal er slechts één procedure aanwezig zijn voor complexe en grote projecten die een publiek belang dienen.

Alle toestemmingen in één keer

Het projectbesluit kan direct alle vergunningen en toestemmingen bevatten die voor het project nodig zijn. In de praktijk blijkt het vaak handiger om technische omgevingsvergunningen pas in een latere fase aan te vragen. De Omgevingswet biedt daarom ook de mogelijkheid om deze ‘uitvoeringsbesluiten’ pas na het projectbesluit te nemen. Wanneer verschillende projecten met elkaar samenhangen, kan er voor worden gekozen één projectbesluit te nemen.

Een project zal vaak in strijd zijn met het omgevingsplan. Met het projectbesluit worden de strijdige regels in het omgevingsplan direct gewijzigd. Het omgevingsplan hoeft daarom achteraf niet meer aangepast te worden.

De «sneller en beter»-aanpak

De «sneller en beter»-aanpak, die wij reeds kennen uit de huidige Tracéwet, komt terug in de projectprocedure. In de projectprocedure wordt deze aanpak verbreed naar het hele fysieke domein. Door middel van deze aanpak kunnen burgers, bedrijven, organisaties en betrokken bestuursorganen al in de verkenningsfase participeren. De achterliggende gedachte is dat actieve en gerichte betrokkenheid van de omgeving het draagvlak vergroot en de besluitvorming verbetert.

(G)een gemeentelijk projectbesluit

Het wetsvoorstel voorziet niet in een projectbesluit op gemeentelijk niveau. Dit, terwijl de coördinatieprocedure uit de Wro thans wel op gemeentelijk niveau van toepassing is. Het wetsvoorstel voorziet wel in een aan het projectbesluit gelijkwaardige procedure voor de voorbereiding van een project van publiek belang met het omgevingsplan. Gemeenten beschikken daarom over een aan het projectbesluit gelijkwaardig instrument.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail