Home Kennis De NOW in het kort

De NOW in het kort

31 maart 2020
Claire Huijts
en
Peter Mauser

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. In deze regeling zijn de voorwaarden opgenomen waaraan werkgevers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het te betalen loon. De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting, met als doel een snelle afhandeling van aanvragen mogelijk te maken en werkgevers snel duidelijkheid te verschaffen.

Het UWV gaat de NOW uitvoeren. Het UWV streeft ernaar maandag 6 april 2020 de loketten te openen voor het aanvragen van de tegemoetkoming (hierna: subsidie). Binnen twee tot vier weken daarna zullen de eerste voorschotten worden uitgekeerd.

In dit blog zetten we de voornaamste punten uit de NOW kort uiteen.

20% omzetdaling gedurende drie aaneengesloten maanden

 • In de NOW wordt de omzet, en dan meer specifiek de daling van de omzet ten opzichte van 2019, als criterium gehanteerd om de behoefte aan ondersteuning via een subsidie vast te stellen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW geldt een drempel van 20% omzetdaling over een aaneengesloten periode van drie maanden wegens buitengewone omstandigheden, zoals de verstrekkende maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege de uitbraak van het COVID-19-coronavirus, die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.
 • Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. De reden dat werkgevers voor een latere startdatum kunnen kiezen, is dat in sommige bedrijven het wegvallen van het werk pas op een later moment op de omzet drukt.
 • Om te bepalen of er sprake is van een (verwachte) omzetdaling van 20%, wordt de (verwachte) omzet vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier.
 • Wanneer er sprake is van een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie.
 • Het gaat om een gemiddelde drempelwaarde van 20%. Daalt de (verwachte) omzet in een maand tijd met 60% en is deze in de andere twee maanden op peil, dan is dat gemiddeld over drie maanden 20% en bestaat er recht op een subsidie.

Hoogte subsidie

 • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. De subsidie wordt daarbij gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het voorschot dat wordt uitgekeerd bedraagt 80% van de subsidie. Als bij de definitieve vaststelling van de subsidie blijkt dat de loonsom in de subsidieperiode lager is uitgevallen dan in de referentieperiode, wordt de subsidie bij verlies aan werkgelegenheid lager vastgesteld.
 • Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld worden gecompenseerd. Omwille van de uitvoerbaarheid door het UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten in plaats van het in aanmerking nemen van de precieze werkgeverslasten in individuele situaties.
 • Als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, gaat het UWV uit van november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan geen subsidie worden toegekend.
 • Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc.
 • De hoogte van de NOW-subsidie is gemaximeerd. Voor de berekening van de subsidie wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer als loon in aanmerking genomen. Dat komt neer op € 9.538 per maand. Over het meerdere kan geen subsidie worden aangevraagd.
 • Voor werkgevers die geen vakantiegeld reserveren, wordt voor de berekening van de subsidie de hoogte van het loon gecorrigeerd met een vermenigvuldigingsfactor 0,926.
 • Sommige werkgevers doen geen loonaangifte per maand, maar per vier weken. In dat geval wordt het loon over vier weken omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%.

Verplichtingen werkgever

Voor werkgevers die gebruik willen maken van de NOW gelden de volgende verplichtingen:

 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
 • Werkgevers mogen in de periode waarin subsidie wordt verstrekt geen ontslagaanvragen doen wegens bedrijfseconomische redenen. Concreet wordt van de werkgever verwacht dat hij na 18 maart 2020 geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen (de zogenoemde a-grond uit artikel 7:669, derde lid, BW) voor de periode waarover subsidie is verleend. Werkgevers die op of na 18 maart 2020 een dergelijke aanvraag hebben gedaan krijgen de mogelijkheid om deze in te trekken. Doet een werkgever dit niet, dan wordt de subsidie verlaagd, ongeacht of de ontslagaanvraag wordt toe- of afgewezen.
 • Verder gelden er diverse andere verplichtingen zoals:
  • De werkgever is verplicht de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonkosten. Deze mag dus niet voor andere zaken worden gebruikt.
  • Een werkgever is op grond van de regeling ook verplicht om aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie ontvangt een melding te doen van de NOW-toekenning.
  • Tevens is de werkgever verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Aanvragen NOW-subsidie

 • De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft evenwel naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april 2020.
 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij moet de werkgever onder meer de procentuele verwachte omzetdaling aangeven en de aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden.
 • Binnen 22 weken na afloop van de periode waarin de omzetdaling heeft plaatsgevonden (de meetperiode) verzoekt de werkgever om vaststelling van de definitieve subsidie via het daarvoor ontworpen formulier. Ook dit formulier is beschikbaar op uwv.nl. De werkgever zal bij dit verzoek de nodige informatie moeten aanleveren, waaronder een accountantsverklaring, zodat de daadwerkelijke omzetdaling kan worden vastgesteld. Binnen 24 weken na ontvangst van de aanvraag zal de definitieve subsidie worden vastgesteld. Dit kan mogelijk leiden tot een nabetaling of terugvordering.

Bron: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)