Home Kennis Compensatie transitievergoeding zieke werknemers; de kogel is door de kerk!

Compensatie transitievergoeding zieke werknemers; de kogel is door de kerk!

16 juli 2018
Annette de Jong

Na lang wachten is het er dan toch van gekomen. Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers is op 5 juli 2018 zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen (een zogenaamd hamerstuk). De Eerste Kamer is op 10 juli 2018 eveneens akkoord gegaan. De regeling treedt naar verwachting op 1 april 2020 in werking. Wat betekent dit nu precies voor werkgevers?

Transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers

In onze eerdere blogs (voor verwijzingen: zie onderaan dit blog) hebben we al stilgestaan bij een van de pijnpunten van de WWZ: daar waar een werknemer onder het oude recht bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vrijwel nooit aanspraak had op een ontslagvergoeding, heeft een werkgever onder de WWZ niet alleen te maken met een loondoorbetalingsverplichting van (tenminste) 104 weken, maar komt daar bij een ontslag de betaling van de wettelijke transitievergoeding bovenop. Dat geldt niet alleen voor werknemers die een WIA uitkering krijgen en naar verwachting (geheel of gedeeltelijk) weer terugkeren op de arbeidsmarkt, maar ook voor werknemers die een IVA uitkering krijgen en naar verwachting nooit meer kunnen werken.

In de praktijk heeft dit erin geresulteerd dat sommige werkgevers zieke werknemers na het eindigen van de loondoorbetalingsperiode op de loonlijst houden. Werknemers die daartegen zijn opgekomen en in rechte aanspraak hebben gemaakt op betaling van de transitievergoeding, hebben de deksel op de neus gekregen.

De kort na de inwerkingtreding van de WWZ aangekondigde reparatiewetgeving, is nu (voor veel werkgevers: eindelijk) een feit.

Wat betekent de wijziging?

Werkgevers worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding bij een ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer. Dat geldt zowel voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest als voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan en een transitievergoeding krijgen. Dit laatste sluit mooi aan op de op handen zijnde wetswijziging waarbij de ‘wachttijd’ van twee jaar om in aanmerking te kunnen komen voor de transitievergoeding wordt losgelaten en ook tijdelijke  arbeidskrachten bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht krijgen op de transitievergoeding.

Welke voorwaarden gelden?

De uitgangspunten voor de compensatie van de transitievergoeding zijn terug te vinden in de (concept) Regeling compensatie transitievergoeding. Hieruit blijkt onder meer het volgende:

 • een aanvraag voor compensatie kan per 1 april 2020 worden ingediend;
 • de termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding;
 • voor ‘oude gevallen’ heeft de regeling terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. In die gevallen dient de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te worden;
 • voor het verkrijgen van compensatie is de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet van invloed. Met andere woorden, of de arbeidsovereenkomst nu is opgezegd met toestemming van het UWV, is ontbonden, is geëindigd middels een vaststellingsovereenkomst of indien een tijdelijk contract niet is verlengd, maakt voor het verkrijgen van een compensatie niet uit.

Beperkingen in de hoogte van de transitievergoeding

De compensatie van de transitievergoeding is niet onbeperkt:

 • de compensatie is gelimiteerd tot de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Dat betekent dat de periode dat een arbeidsovereenkomst ‘slapend’ is gehouden buiten de compensatie van de transitievergoeding valt;
 • de compensatie bedraagt niet meer dan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon;
 • indien aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd (wegens onvoldoende re-integratie inspanningen), wordt die periode buiten de compensatie van de transitievergoeding gelaten.

Welke informatie dient een aanvraag te bevatten?

De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer
 • als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ontslagvergunning van het UWV, beschikking van de kantonrechter,  beëindigingsovereenkomst)
 • indien er geen ontslagvergunning is van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts
 • loonstroken van het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding

Let op: agendeer tijdig de aanvraag voor compensatie

Indien binnen uw onderneming sinds 1 juli 2015 een of meer arbeidsovereenkomsten zijn geëindigd wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer of indien voorzienbaar is dat de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op afzienbare termijn beëindigd zal worden, is het raadzaam om de aanvraag voor compensatie nu alvast te agenderen en de hiervoor benodigde bescheiden te verzamelen en goed te bewaren. Zo kunt u de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding tijdig en compleet indienen.

Bron: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, Kamerstuknr. 34 699

Zie ook onze eerdere blogs:

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Annette de Jong
Annette de Jong