Home Kennis Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: sigaar uit eigen doos?

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: sigaar uit eigen doos?

23 mei 2016
Sanne Timmermans

De Wwz. Geprezen vanwege de snelheid waarmee deze is aangenomen, maar omstreden vanwege de consequenties die deze wet met zich brengt.

Eén van de grootste veranderingen is de afschaffing van de kantonrechtersformule en de invoering van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Aan elke meerderjarige werknemer met een dienstverband van twee jaar of langer moest voortaan de transitievergoeding worden uitbetaald. De vraag rees al snel of dit ook moest gelden voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn. Wat hebben zij immers aan een vergoeding ten behoeve van transitie naar ander werk?

Slapende dienstverbanden

Een ‘truc’ voor werkgevers om te voorkomen dat zij aan een werknemer na twee jaar ziekte alsnog een transitievergoeding uit dienen te betalen, is om de betreffende werknemer na die twee jaar ziekte in dienst te houden. Er ontstaat dan een ‘slapend dienstverband’, want de loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar.

Aan een slapend dienstverband zitten echter voor de werkgever ook een aantal risico’s. De kans bestaat namelijk dat een werknemer toch (gedeeltelijk) herstelt. Dan kan hij zich tot zijn werkgever wenden om zijn werk (al dan niet aangepast) te hervatten, waarbij de loondoorbetalingsverplichting herleeft. Indien de werkgever dan alsnog over wenst te gaan tot beëindiging van het dienstverband, kan dit niet (meer) op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid en dient er dus sprake te zijn van een andere voldragen ontslaggrond. Daarnaast tellen dan ook de jaren van arbeidsongeschiktheid mee bij het berekenen van het arbeidsverleden voor de transitievergoeding, waardoor de transitievergoeding dus hoger uitvalt.

Geruchten en reparatie-wetgeving

Mede gelet op de hiervoor gestelde vraag wat langdurig zieke werknemers nog hebben aan de transitievergoedingen voornoemde (door kantonrechters en de minister toegestane) ‘truc’, kwam de geruchtenmachine op gang. Minister Asscher zou bereid zijn de transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen. Niets is echter minder waar.

Donderdag 21 april jongstleden heeft de minister Wwz Reparatiewetgeving aangekondigd waarbij onder andere de transitievergoeding na twee jaar wordt aangepast. Deze wordt echter niet geschrapt, in tegendeel: hij blijft. De werkgever wordt daarvoor wel door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het is echter de vraag in hoeverre dat een daadwerkelijke reparatie is, of slechts een sigaar uit eigen doos.

Consequenties

De consequentie van deze wijziging is dat werkgevers (ook de kleine) verplicht blijven om de transitievergoeding te betalen aan de werknemer waarmee het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt na twee jaar ziekte. Hiervoor worden de werkgevers gecompenseerd door het UWV.

Tegenover deze compensatie door het UWV staat wel een verhoging van de (uniforme) premie. Hierdoor kan de stelling worden ingenomen dat de werkgever zijn eigen compensatie financiert. In hoeverre dat daadwerkelijk zo is hangt af van de hoogte van de premie in verhouding tot de hoogte van de uit te keren transitievergoeding(en).

Het voordeel van deze regeling voor (met name kleine) werkgevers is dat werkgevers niet worden geconfronteerd met het risico op het  in één keer moeten uitkeren van een groot bedrag (de transitievergoeding). In plaats daarvan betalen zij een maandelijkse premie. Het nadeel van deze regeling is dat werkgevers in feite de lasten voor de transitievergoeding blijven dragen voor werknemers die niet meer geschikt zijn om arbeid te verrichten. Dit is in tegenspraak met de ratio van de transitievergoeding: het is namelijk een vergoeding die bedoeld is voor transitie naar ander werk.

Ten slotte

De verwachting van de wetgever is dat het aantal ‘slapende dienstverbanden’ ter voorkoming van de verschuldigdheid van de transitievergoeding zal afnemen. Wij zijn benieuwd of dit daadwerkelijk het geval is en wachten op een bericht dat de transitievergoeding na twee jaar ziekte helemaal wordt afgeschaft.

Bronnen:  'Asscher bereid transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen', nu.nl, 'Kabinet lost knelpunten arbeidsmarkt op', Rijksoverheid.nl, Kamerbrief oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt, 21 april 2016

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Sanne Timmermans
Sanne Timmermans