Home Kennis AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit bouwwerken leefomgeving

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit bouwwerken leefomgeving

Op 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) op hoofdlijnen beschreven. Dit besluit maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht, dat bestaat uit de Omgevingswet en de vier daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB’s). Samen bieden ze het juridische kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Waar gaat dit besluit precies over?

Het Bbl bevat de algemene rijksregels voor bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken. Het geeft aan, aan welke regels burgers en bedrijven zich moeten houden bij activiteiten met betrekking tot bouwwerken. Het bevat technische bouweisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Wanneer is het voor wie van belang?

Het Bbl is gericht op een ieder die bovengenoemde activiteiten uitvoert, in de praktijk dus vooral burgers en bedrijven die iets wil bouwen of slopen. Verder kan het bestuursorgaan er in vinden hoeveel  ruimte er is om maatwerk te bieden in aanvulling op de algemene rijksregels. Hiermee kan hij waar nodig extra ruimte creëren voor gewenste ontwikkelingen en innovaties, of juist strengere eisen stellen als de situatie daarom vraagt.

Welke voorheen geldende besluiten vervangt het?

Het Bbl bevat regels die afkomstig zijn uit de volgende wetten en besluiten:

- De Woningwet;

- Het Bouwbesluit 2012 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling;

- Het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarmee samenhangende ministeriële regeling;

- Het Besluit omgevingsrecht;

- Enkele voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gebouwinstallaties; en andere gebouwgebonden voorzieningen;

- Het Asbestverwijderingsbesluit voor wat betreft het verwijderen van asbest uit bouwwerken;

- Het besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en de daarmee samenhangende bijlage.

Hoe nu verder?

De openbare internetconsultatie van de AMvB’s zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens zijn de ontwerpbesluiten nu aan het parlement  voorgelegd. Deze AMvB zal tegelijkertijd met de Omgevingswet in 2019 in werking treden.

Bron: het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving