Home Kennis AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit activiteiten leefomgeving

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit activiteiten leefomgeving

Op 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt inhoudelijk ingegaan op het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: het Bal). Dit besluit bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving.

Waar gaat dit besluit precies over?

Het Bal bevat algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken, en activiteiten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed. Het beschrijft dus welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is. Het Bal bepaalt wat de verhouding is tussen algemene rijksregels en vergunningplichten.

Daarnaast bepaalt het Bal welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels. Het gaat om het bevoegd gezag bij wie een melding wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, dat beslist op een verzoek tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel en dat zorg draagt voor de bestuursrechtelijke handhaving van de algemene rijksregels. Het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning wordt in het Omgevingsbesluit aangewezen, zie daarvoor dit blogbericht.

Met het Bal wordt het aantal vergunningplichten verder teruggedrongen door een verschuiving naar algemene regels, vooral bij onderwerpen waar algemene regels nog niet of beperkt werden ingezet. Vergunningplicht is in dit besluit alleen aan de orde als het noodzakelijk wordt geacht dat het bevoegd gezag expliciet met de activiteit instemt en daarvoor voorschriften formuleert.

Wanneer is het voor wie van belang?

Vooral een initiatiefnemer heeft te maken met het Besluit activiteiten leefomgeving, omdat het  helder aangeeft welke algemene rijksregels gelden en in welke gevallen een vergunning nodig is. Voor het bestuursorgaan biedt het bal inzicht in de ruimte die er is om maatwerk te bieden in aanvulling op de algemene rijksregels. Hiermee kan, waar nodig, extra ruimte worden gecreëerd voor gewenste ontwikkelingen en innovaties, of kunnen juist strengere eisen worden gesteld als de situatie hierom vraagt.

Verhouding tot de voorheen geldende regelgeving

Besluiten die geheel zijn overgegaan naar het dit ontwerpbesluit zijn onder andere het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Onder andere de volgende besluiten zijn deels overgegaan: het Waterbesluit, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Ook een aantal bepalingen dat eerder op wetniveau was opgenomen is overgegaan naar dit besluit, zoals bijvoorbeeld het verbod om buiten inrichtingen afvalstoffen te storten of te verbranden (hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer), of het verbod om een beschermd monument te beschadigen of te vernielen (artikel 11 van de Monumentenwet 1988).

Hoe nu verder?

De openbare internetconsultatie van de ontwerpbesluiten is gestart op 1 juli jl. en zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens zijn de ontwerpbesluiten nu aan het parlement  voorgelegd. Op dit blog volgen wij de verdere ontwikkelingen voor wat betreft de AMvB’s nauwgezet.

Bron: het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving