Home Kennis AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

29 november 2016
Julian Kramer

18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Consultatie en toetsing

De vier ontwerp-AMvB's (het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob)) zijn tussen 1 juli en 16 september jl. via internet ter consultatie voorgelegd. Er zijn in totaal 250 organisaties geweest die gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid tot inspraak. Naast deze consulatie zijn de AMvB’s getoetst op milieu-effecten, regeldruk, handhaafbaarheid en de effecten op de rechterlijke macht.

Conclusies van de minister

In de brief aan de Tweede Kamer wordt er nader ingegaan op de hoofdpunten uit de toetsing en consultatie en de conclusies die de minister hieraan verbindt. Tevens gaat de minister in op de politiek relevante ingebrachte punten en op de wijze waarop het kabinet voorstelt hiermee om te gaan.

De minister stelt in de brief dat de aard van de reacties overwegend positief is en dat de ingeslagen richting wordt gesteund. Het overgrote deel van de punten uit de toetsing en de consultatie heeft betrekking op zeer specifieke, meestal technische onderdelen van de AMvB’s. Daarnaast is er ook een aantal niet-technische punten aan de orde gekomen, die naar de woorden van de minister vragen om een meer politieke duiding. In de brief van de minister wordt aanvankelijk duiding gegeven aan de overkoepelende centrale punten, waarna er vervolgens in wordt gegaan op de afzonderlijke besluiten.

Hoe nu verder?

In overeenstemming met de voorgaande inspraakrondes zal het kabinet de inbreng willen benutten om de AMvB’s te verbeteren en te verfijnen. Er zal voldoende tijd worden genomen om de verwerking zorgvuldig af te handelen op een manier die recht doet aan de inbreng en aan de complexiteit van de materie, aldus de minister. Na het notaoverleg met beide Kamers zullen de AMvB's worden aangepast en ter advisering worden voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. De AMvB’s zullen naar verwachting “in de loop van 2017” worden voorgelegd aan de Raad van State.

In onderstaand schema is de planning van de verschillende wetgevingssporen weergegeven:

Bronnen:

- Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 44 - Brief Regering 18 november 2016- Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 38 - Brief van de Minister 3 november 2016