Home Kennis Aanpassing beleidsregel voor vervreemding zorgvastgoed

Aanpassing beleidsregel voor vervreemding zorgvastgoed

27 januari 2023
Maryse Mesu-Abbekerk
en
Myrte Berkvens
Het College sanering zorginstellingen heeft de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aangepast met als doel om betaalbaar vastgoed voor de zorg te behouden. Er is voortaan meer ruimte om rechtstreeks te onderhandelen met maatschappelijke partijen en ook om zorgvastgoed beneden de marktwaarde te vervreemden als daar andere maatschappelijke opbrengsten tegenover staan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Open en transparant proces

De hoofdregel bij het vervreemden van zorgvastgoed blijft dat dit dient plaats te vinden door middel van een open en transparant proces. Onder vervreemding wordt zowel de verkoop, als de verhuur en/of het vestigen van een beperkt recht verstaan.

Als meeste geëigende methoden van vervreemding worden genoemd:

  • de tenderprocedure;  
  • de verkoop via een makelaar;
  • een inschrijving bij een notaris;  
  • het benaderen van tenminste drie gerede partijen.

Direct onderhandelen

Zorginstellingen kunnen - als uitzondering op de hoofdregel - na instemming van het College ook direct met partijen onderhandelen. Daarbij geldt nog steeds dat de zorginstelling dit verzoek eerst gemotiveerd aan het College moet voorleggen. Nieuw is wel dat het College met een dergelijk verzoek instemt indien de zorginstelling de zaak aan een maatschappelijke partij wil vervreemden. Men kan daarbij denken aan jeugdzorginstellingen, woningcorporaties of gemeenten.

Voorwaarden zijn dat deze transacties goed gemotiveerd moeten zijn en dat sprake is van een maatschappelijke opbrengst.

Maatschappelijke opbrengst en taxatiewaarde

De nieuwe beleidsregel omvat ook een uitzondering op het uitgangspunt dat voor de prijsbepaling van de vervreemding de hoogste taxatiewaarde wordt gevolgd. Zo wordt voorkomen dat maatschappelijke instellingen achter het net vissen omdat de commerciële markt een hogere prijs kan bieden. Het College kan dan, zo blijkt uit de toelichting bij de beleidsregel, op gemotiveerd verzoek van de zorginstelling maatwerk leveren bij het goedkeuringsbesluit. Niet op geld waardeerbare maatschappelijke opbrengsten kunnen dan toch in de beoordeling worden betrokken. Wel kan het College in dat geval óók inhoudelijk eisen stellen, zoals bijvoorbeeld het laten opnemen van een anti-speculatiebeding. Dit moet voorkomen dat een verschil met de hoogst haalbare waarde wegvloeit uit de zorg.

Bron: Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.