Home Expertise Juridisch innovatiecertificaat

Juridisch innovatiecertificaat

Bedrijven en overheden zetten in op nieuwe technologieën zoals blockchain, smart contracts, Internet of Things, smart cities, big data en cloud. Deze bieden grote kansen, zowel maatschappelijk als commercieel.

Dit brengt ook nieuwe juridische vragen met zich mee. Door deze vragen in de eerste fase van het innovatietraject te beantwoorden, wordt duidelijkheid gecreëerd. Daardoor komt de innovatie in een stroomversnelling.

Het Juridisch innovatiecertificaat biedt duidelijkheid

Innovatietrajecten waarover door ons is geadviseerd, ontvangen het Juridisch innovatiecertificaat. Een op maat gesneden adviestraject van het innovatieteam van Pels Rijcken zorgt ervoor dat vanaf de start van uw innovatietraject met wet- en regelgeving rekening wordt gehouden.

Onze werkwijze is gebaseerd op intensieve betrokkenheid vanaf de start van een project. We schetsen niet alleen de wettelijke kaders maar denken creatief mee over de vertaling van de juridische eisen in de technologische toepassing. Wij volgen daarom ook ICT- en programmeercursussen. Extra kosten, in verband met het achteraf herschrijven van programma's en de uitstel van de lancering worden hierdoor zo veel mogelijk vermeden.

Het Juridisch innovatiecertificaat-traject bestaat uit de volgende drie fasen:

Fase 1 - De juridische impactanalyse, het plan van aanpak en het budget

Intake: Voordat wij kunnen adviseren over de juridische impact, moeten wij eerst begrijpen wat de innovatie eigenlijk is en hoe het domein waarin die zal worden ingezet eruit ziet.

Impactscan: Niet iedere innovatie raakt aan wet- en regelgeving en niet ieder domein waarin die wordt toegepast kent een even zwaar regime. Wij maken een scan van de toepasselijke wet- en regelgeving. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de nieuwe technologie ingeschaald in de legal impact categorie 'laag', 'midden' of 'hoog'. Dit bepaalt de omvang van het verdere traject en de scope van de opdracht. In samenspraak stellen we een concreet plan van aanpak, werkafspraken en een budget vast.

Fase 2 - De uitvoering

Juridische impactanalyse: We brengen in deze fase het toepasselijke wettelijke kader in kaart. Dit kader betreft de door de - Nederlandse en Europese - wetgever gestelde randvoorwaarden. Wij bekijken en passen deze integraal en multidisciplinair toe.

Vertaalslag: Samen met alle betrokkenen vertalen we tijdens werksessies de juridische eisen in het technische bouwwerk. Hoe verwerk je bijvoorbeeld de verplichting om persoonsgegevens te kunnen verwijderen in een blockchain? Zo bouwen we samen aan een technologische toepassing waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.

Fase 3 - Het rapport en het Juridisch innovatiecertificaat

Eindrapport: Hierin leggen we het toepasselijke wettelijke kader en de gegeven adviezen en aanbevelingen vast. Zo wordt inzichtelijk in hoeverre de relevante wet- en regelgeving al is geïmplementeerd en wat nog aandacht behoeft.

Verder benoemen we de overige juridische aandachtspunten die een rol kunnen spelen bij de uitvoering maar die niet direct voortvloeien uit de wet. Aan het eind van het adviestraject verstrekken wij het Juridisch innovatiecertificaat. Dat certificaat geeft aan dat bij de ontwikkeling van de innovatie rekening is gehouden met de gecontroleerde wet- en regelgeving, zoals verwoord in het adviesrapport. Het certificaat is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen; reeds omdat zij geen kennis dragen van het onderliggende adviesrapport en dat ook niet voor hen is bestemd.

Onderhoud: Wet- en regelgeving, maar ook de toepassing zelf, blijven continue in ontwikkeling. Met een onderhoudscontract adviseren wij pro-actief over veranderende wetgeving.

Optionele juridische diensten

Wet- en regelgeving heeft ook betrekking op aanpalende juridische vraagstukken die spelen tijdens de ontwikkelings- en uitvoeringsfase. Zaken die juridisch goed afgedicht moeten worden en waar wij bij kunnen ondersteunen.

Pels Rijcken uw juridisch innovatiepartner

Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van innovatieprojecten. Zo zijn we betrokken bij diverse smart city-projecten, ondersteunen we migraties naar de cloud, hebben wij de eerst werkende blockchaintoepassing binnen de Nederlandse overheid MijnZorgLog mede mogelijk gemaakt en zijn wij juridisch partner van de Dutch Blockchain Coalition.

Door onze jarenlange ervaring in vele sectoren begrijpen we niet alleen de wetgeving goed, maar daarnaast ook de processen van onze cliënten waarin we deze moeten toepassen.