Home Expertise Dijkversterkingsprojecten

Dijkversterkingsprojecten

Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Een groot deel van ons land ligt immers onder de zeespiegel. Dijken, duinen en kades moeten zorgen voor bescherming tegen hoog water. Onder meer de waterschappen spelen hierin een belangrijke rol. Zo zorgen zij onder andere voor beheer en onderhoud van de (primaire) keringen. Dat is geen eenvoudige taak. Zeker nu het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vereist dat een groot aantal maatregelen wordt genomen. Waterschappen staan de komende jaren dus voor de immense opgave om de bestaande waterkeringen toekomstbestendig te maken.

Complexe dijkverbeteringsprojecten bieden ook kansen

Er komen steeds meer nieuwe technische mogelijkheden om dijken te verbeteren. Al die beschikbare methodes moeten in kaart worden gebracht en worden afgewogen. Bovendien worden dijkversterkingsprojecten steeds vaker gecombineerd met andere gewenste (lokale) ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kijken omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden kritisch mee. Participatie is een elementair onderdeel van het besluitvormingstraject. Zeker onder de Omgevingswet. De omgeving wil zekerheid, de uitvoerende partijen willen juist flexibiliteit. Nieuwe veiligheidsnormen, krappe budgetten en strakke planningen maken het speelveld voor de waterschappen dan ook complexer. Hierbij komt ook kijken dat dijken niet zelden nabij of zelfs tegen (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden aanliggen. Dat brengt risico's met zich mee, maar ook kansen en mogelijkheden voor een duurzaam, toekomstbestendig en gezond gebied.

Juridische impact van te maken keuzes en alternatieven

Het toekomstbestendig maken van waterkeringen in dit complexe speelveld vraagt om innovatie en creatief denken. En om oplossingsgerichte en pragmatische sparringpartners met een brede blik, die begrijpen waar het om gaat en gevoel hebben voor de bestuurlijke en politieke context. Ook op juridisch gebied. Het is dan zeer welkom als je een samenwerkingspartner hebt die de werkwijze binnen dit soort omvangrijke waterprojecten kent. Een die gewend is om op verschillende borden tegelijk te schaken, met alle bijbehorende gevoeligheden van dien. Een partner die het overzicht heeft én houdt plus de juridische impact kent van de verschillende scenario's. Ons team wordt dagelijks bij dit soort grote en complexe waterprojecten betrokken en fungeert vaak als het juridisch kompas van het project. Om zo de lijn – eventueel naar de rechter – op orde te krijgen.

Voorkom onnodige struikelblokken

Staat u aan het begin van een planverkenning of een aanbestedingsprocedure? Of staat u op het punt een belangrijke knoop door te hakken in een waterproject dat al loopt? En wilt u er zeker van zijn dat uw project niet onnodig struikelt over een juridisch knelpunt? Wij helpen u graag bij het toetsen van uw planproducten, grondverwervingskwesties, aanbestedingsdocumentatie en contracten, en denken graag op strategisch niveau met u mee. Wilt u met ons van gedachten wisselen over (een onderdeel van) uw project? Of heeft u vragen over de Omgevingswet en het nieuwe instrument van het projectbesluit? Neem dan gerust contact met ons op. Aan onderstaande waterprojecten hebben wij meegewerkt:

 • Projectplan versterking Markermeerdijken;
 • Projectplan dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa)
 • Projectplan dijkversterking Wolferen-Sprok (WoS)
 • Projectplan dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa)
 • Projectplan Stadsdijken Zwolle
 • Vegetatielegger Grensmaas
 • Verwijdering Roggebotsluis
 • Oeververvanging vaarwegtraject T6 Noord (Zuid-Holland)
 • Versterking Waddenzeedijken Texel;
 • Zwakke Schakels Noord-Holland;
 • Hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.