Home Expertise Corporate Litigation

Corporate Litigation

Onderdeel van de corporate praktijk van Pels Rijcken wordt gevormd door het procederen over geschillen binnen ondernemingen. Het gaat om een grote variëteit aan geschillen en geschilbeslechting.

Een groot deel van de procedures betreft aansprakelijkheid van bestuurders, zowel de interne aansprakelijkheid als de externe aansprakelijkheid.

Een ander deel betreft geschillen tussen de onderneming en haar aandeelhouders. Dit kunnen geschillen zijn, die via een enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer te Amsterdam worden uitgeprocedeerd. Ook kan sprake zijn van uitkoop- of uitstootprocedures en geregeld is sprake van behandeling van geschillen, die voortvloeien uit aandeelhoudersovereenkomsten.

Veelvuldig wordt geadviseerd en geprocedeerd over geschillen tussen de onderneming en het bestuur van de onderneming, zowel in arbeidsrechtelijke zin, als in ondernemingsrechtelijke zin. Ook de verhouding tussen de raad van commissarissen en bestuurders vormt geregeld onderwerp van advies en geschilbeslechting.

Ten slotte bestaat de corporate-litigation-praktijk uit de behandeling van geschillen over aandelen en certificaten structuren, decertificering, herstructurering van dergelijke structuren en last but not least de geschillen met betrekking tot nationalisatie van (financiële) ondernemingen.