Home Kennis Het UBO-register treedt in werking

Het UBO-register treedt in werking

20 oktober 2020
Op 23 juni 2020 is de wet die het UBO-register regelt aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet wijzigt diverse andere wetten in verband met de verplichting tot het registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ook wel genoemd: 'ultimate beneficial owners', afgekort 'UBO's') van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Het UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden en is ook voor provincies en gemeenten van belang.

Implementatie richtlijn

Het UBO-register wordt in de Nederlandse wet geïmplementeerd met de 'Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten'. De verplichting tot implementatie vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwas richtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849).

Belang voor provincies en gemeenten

In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht om gegevens van de UBO's in te winnen, bij te houden en te registreren in het handelsregister. In het UBO-register wordt - kort gezegd - informatie opgenomen van iedere persoon met een belang van meer dan 25% in een in Nederland gevestigde rechtspersoon of personenvennootschap die onder het UBO-register valt. Indien er geen UBO is of kan worden gevonden dan zal een 'pseudo-UBO' worden aangewezen. Pseudo-UBO’s zijn alle leden van het (statutair) bestuur van de rechtspersoon of personenvennootschap. Ondanks dat publiekrechtelijke rechtspersonen zelf uitgezonderd zijn van de registratieplicht, is het UBO-register wel van belang voor publiekrechtelijke rechtspersonen en hun deelnemingen, omdat bij bestaande (en nieuw op te richten) privaatrechtelijke deelnemingen over het algemeen een 'pseudo-UBO' moet worden aangewezen.

Openbare informatie en opgave bij KvK

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De eerste opgave van de UBO's van reeds ingeschreven rechtspersonen en andere juridische entiteiten moet plaatsvinden binnen achttien maanden na inwerkingtreding van het UBO-register. Rechtspersonen en andere juridische entiteiten die worden ingeschreven na de datum van inwerkingtreding van het UBO-register moeten hun UBO's direct registreren. Dit is een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer. De registratie is tevens van belang, omdat bestuurders in beginsel aansprakelijk zijn voordat een rechtspersoon is ingeschreven bij het handelsregister.

Raadpleging UBO-informatie

Geïnteresseerden dienen zich te registreren bij het handelsregister en een vergoeding te betalen om de publiek toegankelijke UBO-informatie in te zien. Daarnaast krijgen UBO's inzicht in hoe vaak hun informatie wordt gepleegd. De gegevens van raadplegers zullen niet aan UBO's worden verstrekt.

Tot slot

Wij zijn graag bereid om u en uw deelneming te assisteren bij het in kaart brengen van de gevolgen van het UBO-register in uw situatie en de administratieve ondersteuning voor de registratie en onderhoud van de registratieverplichting.

Bron: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail