Home Nieuws Vorderingen particuliere tankstations tegen plaatsing elektrische laadpalen afgewezen

Vorderingen particuliere tankstations tegen plaatsing elektrische laadpalen afgewezen

25 juli 2013

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 25 juli 2013 de vorderingen van 26 particuliere benzinepomphouders en de Vereniging Particuliere Concessiehouders tegen het plaatsen van elektrische snellaadpalen op verzorgingsplaatsen langs het rijkswegennet afgewezen.

Centraal in het geschil stond de vraag of dergelijke elektrische laadpalen kwalificeerden als een nieuwe locatie voor de verkoop van motorbrandstoffen in de zin van de Benzinewet. In het tussen de Staat en de particuliere benzinepomphouders gesloten "Convenant Alternatief Traject 'MDW Benzine Hoofdwegennet' alsmede in de Benzinewet is neergelegd dat naast de bestaande locaties aan het rijkswegennet tot 1 januari 2024 geen nieuwe locaties voor de verkoop van motorbrandstoffen gerealiseerd mochten worden.

De voorzieningenrechter volgt in deze uitspraak het betoog van de Staat dat dit Convenant, dat op 13 april 2000 was gesloten, destijds tot doel had de markt voor benzine en diesel (en aanverwante fossiele brandstoffen) open te breken, en dat het Convenant daarmee uitsluitend betrekking heeft op de markt voor de toentertijd gebruikelijke fossiele brandstoffen. Daarmee komt aan de benzinepomphouders geen exclusief recht toe met betrekking tot de verkoop van de op dat moment nog toekomstige energievormen voor de aandrijving van motorrijtuigen, zoals elektriciteit. De voorzieningenrechter laat bij zijn oordeel zwaar meewegen dat de particuliere benzinepomphouders ook in de gelegenheid waren om een vergunningaanvraag voor plaatsing van een elektrische oplaadpaal in te dienen, maar dat zij daar van af hebben gezien.

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat de tot en met 2015 geldende vrijstelling van de gebruiksvergoeding voor de nieuwe exploitanten van de elektrische laadpalen geen ongeoorloofde staatssteunmaatregel oplevert. Door de Staat was voldoende aangetoond dat het voordeel van deze vrijstelling de de-minimis drempel voor staatssteun niet zou overschrijden. Ten slotte oordeelt de voorzieningenrechter nog dat de particuliere benzinepomphouders evenmin aan hebben kunnen tonen dat zij door de plaatsing van de elektrische laadpalen schade zullen ondervinden.

Liesbeth Schippers, Ronald van den Tweel, Elmer van der Kamp, Aart Jan van der Ven en Maaike Küthe hebben de Staat (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in deze procedure bijgestaan.