Het Gerechtshof Den Haag heeft in het arrest van 4 november 2014 de meeste door de belangenorganisaties Stichting Das & Boom en Stichting Otterstation Nederland op grond van de Europese Habitatrichtlijn gevorderde beschermingsmaatregelen voor de otter afgewezen.

Zo hoeft de Staat de Nederlandse otterpopulaties niet steeds te blijven monitoren. Evenmin is de Staat gehouden om het huidige genetisch onderzoek in de toekomst voort te zetten.

Wel moet de Staat een aantal verkeersknelpunten - punten waar waterlopen en autowegen elkaar kruisen en waar otters oversteken - oplossen, omdat daar meerdere otters zijn doodgereden en deze aanrijdingen daarom een negatieve significante weerslag op de soort hebben. Het gaat om 21 urgente knelpunten. Daar moeten voorzieningen, zoals looprichels onder bruggen of duikers, worden aangelegd of worden hersteld zodat otters niet langer autowegen hoeven over te steken.

Het hof heeft een termijn gesteld waarbinnen deze voorzieningen dienen te zijn getroffen. Daarbij heeft het hof een prioritering aangebracht. Sommige knelpunten hebben een hoge prioriteit omdat daar de meeste otterslachtoffers vallen. Deze knelpunten moeten direct worden opgelost. Bij andere mag de Staat iets meer tijd nemen. Het hof heeft de Staat niet veroordeeld om ook de (andere) 79 potentiële verkeersknelpunten - waar tot op heden geen otterslachtoffers zijn gevallen - op te lossen. Het oplossen van de urgente knelpunten kan immers al tot gevolg hebben dat van een negatieve significante weerslag op de soort niet langer sprake is.

De Staat (Ministerie van EZ) is in deze procedure bijgestaan door Pauline Huurnink en Hans Besselink.

Bron: Hof Den Haag 4 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3522 

Home Nieuws Staat moet 21 urgente verkeersknelpunten voor de otter oplossen

Staat moet 21 urgente verkeersknelpunten voor de otter oplossen