Home Nieuws Project versterking waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland mag doorgaan

Project versterking waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland mag doorgaan

30 oktober 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna alle bezwaren tegen de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 oktober 2014. De zaak was aangespannen door de Faunabescherming, enkele organisaties en bedrijven en door inwoners van Groet en Petten. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Door deze uitspraak kan het kustversterkingsproject Zwakke Schakels worden uitgevoerd.

Project

Het projectplan maakt versterking mogelijk van de kustwering bij de waterkering van Callantsoog, de Pettemerduinen ten noorden van Petten en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ). Voor de uitvoering van het projectplan zijn diverse uitvoeringsbesluiten genomen, zoals omgevingsvergunningen en natuurvergunningen.

Bezwaren ongegrond

De bezwaren van de Faunabescherming, organisaties, bedrijven en inwoners zagen onder meer op luchtkwaliteit, geluidshinder, verkeersveiligheid, hinder door zandverstuiving en verzoeting van het water achter de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Ook de gekozen variant van kustversterking en de gevolgen van zandsuppletie voor de bedrijfsvoering van een strandpaviljoen stuitten op bezwaren. Al deze bezwaren heeft de Raad van State ongegrond verklaard.

Beschermingsmaatregelen

Door het kustversterkingsproject zal foerageergebied van de scholekster en de steenloper verdwijnen. Een deel van deze twee vogelsoorten heeft een relatie met het Waddenzeegebied. De hoeveelheid voedsel voor scholeksters is daar echter beperkt. Hierdoor is voor deze vogelsoort een verhoogde sterftekans en wordt niet aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor het Waddenzeegebied voldaan. Voor de steenloper geldt dit niet. In het projectplan en in de zogenoemde passende beoordeling staan verschillende maatregelen om de schadelijke gevolgen van de kustversterking voor scholeksters te verminderen. Met deze beschermingsmaatregelen worden de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee niet aangetast, aldus de hoogste bestuursrechter. In de natuurvergunning die is verleend voor zandwinning, zandtransport en zandsuppletie maatregelen ontbreken deze maatregelen echter. Daarom heeft de Raad van State zelf in de uitspraak bepaald dat deze beschermingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de natuurvergunning en moeten worden getroffen.

Bronnen:

- AbRvS 29 oktober 2014, nr. 201309630/1
- Persbericht Raad van State 29 oktober 2014

Liesbeth Schippers, Roelof Reinders, Hans Besselink, Aart Jan van der Ven en Laura van der Meulen hebben in deze zaak de minister van IenM, de staatssecretaris van EZ, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bijgestaan.