Home Nieuws Pels Rijcken werkt volledig mee aan onderzoek OM

Pels Rijcken werkt volledig mee aan onderzoek OM

21 februari 2022

NRC publiceerde vandaag dat Pels Rijcken zou weigeren de resultaten van het grootschalig fraudeonderzoek met het OM te delen. Dit is onjuist. Pels Rijcken heeft steeds volledige medewerking verleend aan de informatievorderingen van het OM.

Het gaat hier om het onderzoek dat Van Doorne en Deloitte naar de fraude door voormalig notaris Oranje hebben uitgevoerd. Omdat de onderzoeksresultaten geheimhoudersinformatie bevatten, is daarvoor een beslissing van de rechtercommissaris aangewezen.* Pels Rijcken heeft steeds volledige medewerking verleend aan deze procedure en steeds direct volledige uitvoering gegeven aan beslissingen van de rechter-commissaris, zonder aanwending van rechtsmiddelen.

Voor een deel van de informatie heeft de rechter-commissaris beslist dat die vooralsnog niet aan de officier van justitie kon worden verstrekt, nl. voor zover het correspondentie met andere verschoningsgerechtigden betrof. Na de beslissing van de rechter-commissaris heeft de waarnemend notaris nog dezelfde dag laten weten geen gebruik te maken van openstaande bezwaarmogelijkheden. De rechter-commissaris kon de informatie vervolgens meteen aan het OM beschikbaar stellen, voor zover de beslissing dat toeliet. NRC schrijft dus ten onrechte dat Pels Rijcken weigert het fraudeonderzoek met het OM te delen.

Het OM heeft nadien nieuwe vorderingen gedaan, waarbij onder meer om onderliggende onderzoeksstukken is verzocht. In deze stukken is eveneens geheimhoudersinformatie opgenomen. Ook voor die stukken is een toetsing aan de rechter-commissaris gevraagd, waaraan Pels Rijcken volledige medewerking verleent.

Kortom: Pels Rijcken heeft steeds laten weten volledig medewerking te verlenen aan het onderzoek van het OM en heeft die medewerking ook steeds verleend. Dat staat ook in de stukken van het OM die naar aanleiding van een Wob-verzoek van de NRC openbaar zijn gemaakt en waarop NRC zegt zich te baseren. Daarin staat letterlijk:

“Pels Rijcken is zeker bereid alle medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek, maar kan daarbij niet voorbijgaan aan de geheimhoudingsplicht. Verstrekking van die informatie dient dan plaats te vinden via een toetsingsprocedure door de Rechter-Commissaris, die dan bepaalt welke informatie kan worden vrijgegeven voor het strafrechtelijk onderzoek. Die weg is ook bewandeld m.b.t. eerdere rapportages.” (p. 0152 en 0153 van de gepubliceerde documenten).

Pels Rijcken blijft volledig medewerking verlenen aan het onderzoek van het OM, zoals het dat steeds heeft gedaan. Dat hadden we NRC ook graag laten weten wanneer ze ons hoor en wederhoor hadden geboden. Daarmee had deze feitelijk onjuiste publicatie voorkomen kunnen worden.

 

-------------------------------------
* Zie ook noot 2 in de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 juli 2021, Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 VI, nr. 116.