Home Nieuws Pels Rijcken staat gemeente Moerdijk succesvol bij

Pels Rijcken staat gemeente Moerdijk succesvol bij

21 april 2015

De gemeente Moerdijk is niet aansprakelijk voor de meerkosten van de opslag van verontreinigd bluswater van de brand bij Chemie-Pack in 2011. Na het doorlopen van alle bestuurlijke procedures met betrekking tot Chemie-Pack, is nu mogelijk een eindpunt bereikt in de laatste civiele procedure die is opgestart in vervolg op de brand bij Chemie-Pack.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 15 april 2015 uitspraak gedaan en sluit zich aan bij de bevindingen van de Hoge Raad van 12 oktober 2012  en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 januari 2014.

Achtergrond

Deze zaak heeft betrekking op de nasleep van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 januari 2011. Kort na de brand is Chemie-Pack door de gemeente gewezen op haar verplichting omtrent het opruimen van uitgestroomd verontreinigd bluswater, waarna Chemie-Pack Wilchem opdracht heeft gegeven tot het verwijderen en opslaan van het verontreinigde bluswater tot een bedrag van maximaal € 300.000. Wilchem heeft het door haar opgezogen bluswater in afwachting van verdere verwerking opgeslagen in het schip de 'Pafos'. Toen het tussen Chemie-Pack en Wilchem overeengekomen bedrag van € 300.000 werd overschreden als gevolg van het oplopen van de opslagkosten, en Chemie-Pack niet bereid bleek de oplopende kosten voor haar rekening te nemen, heeft Wilchem haar pijlen op de gemeente gericht en de gemeente aangesproken tot betaling van de meerkosten van ongeveer € 1,2 miljoen.

Vonnis Rechtbank

De rechtbank bepaalt in haar vonnis dat er geen bewijs bestaat voor de aanname dat Wilchem er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de gemeente de meerkosten zou betalen. Er is dan ook geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van de gemeente. Van aansprakelijkheid van de gemeente jegens Wilchem voor door haar geleden schade op grond van onrechtmatig handelen, zaakwaarneming, uit hoofde van volmacht, en misbruik van (proces)recht is naar het oordeel van de rechtbank evenmin sprake. Hier tegenover staat dat de gemeente geen beroep toekomt op het leerstuk van onverschuldigde betaling. Door het gebrek aan opdracht van Chemie-Pack aan Wilchem om het in de Pafos opgeslagen bluswater te verwerken, wordt de reconventionele vordering van de gemeente inhoudende de verwerking van het bluswater afgewezen. Wel komt de gemeente een beroep toe op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

Aangezien Wilchem een contract is aangegaan met ATM betreffende het schoon retourneren van de Pafos, dit heeft nagelaten en de gemeente in plaats van Wilchem schoonmaakkosten heeft gemaakt, heeft de gemeente recht op vergoeding van de daarmee gemoeide kosten. Wilchem is veroordeeld in de proceskosten.

Edward Brans, Willem Braams en Katrien Winterink hebben de gemeente Moerdijk in deze zaak bijgestaan.


Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 april 2015, zaaknr. C/02/263768 / HA ZA 13-337