Home Nieuws Nieuwsflash Ambtenarenrecht: Beëindigingsovereenkomsten gedeeltelijk openbaar

Nieuwsflash Ambtenarenrecht: Beëindigingsovereenkomsten gedeeltelijk openbaar

13 oktober 2014

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de vraag beantwoord of de inhoud van een met een ambtenaar gesloten vertrekregeling op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar moet worden gemaakt. Het antwoord luidt grotendeels ja. Dit is belangrijk voor de praktijk. Tot nu toe werd er veelal vanuit gegaan dat vertrekregelingen uit een oogpunt van privacy vertrouwelijk konden blijven.

De uitspraak

Een werkgever had naar aanleiding van een Wob-verzoek een deel van een vertrekregeling openbaar gemaakt. Grotendeels had de werkgever het verzoek tot openbaarmaking afgewezen met toepassing van artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).

De rechtbank oordeelde dat daarnaast openbaar moesten worden gemaakt: de naam van de raadsman, huisaccountant, het van toepassing zijnde hoofdstuk uit de rechtspositieregeling, de naam van de ambtenaar in de adressering. Dat betekende dat de werkgever de adresgegevens van de ambtenaar, de inhoud, de hoogte en gevolgen van de regeling, de naam van de praktijk van de ambtenaar, de wijze van verrekening en de vergoede kosten van rechtsbijstand niet openbaar hoefde te maken.

De verzoeker stelde in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het belang van openbaarheid van vertrekregelingen behoort te prevaleren boven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat vindt de Afdeling als algemene regel onjuist. Wel acht de Afdeling het belang van openbaarmaking groot gelet op de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden. Belangen moeten concreet worden afgewogen.

Die belangenafweging leidt ertoe dat de werkgever na hoger beroep ook de volgende informatie openbaar moet maken: de relatieve hoogte van de uitkering en de periode waarover deze wordt verstrekt, de regeling over het pensioen van de voormalig ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid en bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de ziektekostenregeling.

Na beroep en hoger beroep moest derhalve het volgende openbaar worden gemaakt:

 • Naam voormalig ambtenaar in adressering
 • Naam raadsman
 • Naam huisaccountant
 • Het van toepassing zijnde hoofdstuk uit de rechtspositieregeling
 • Pensioenregeling
 • Ziektekostenregeling
 • Relatieve hoogte van de uitkering
 • Periode waarover de uitkering wordt verstrekt
 • Wijze van verrekening van inkomsten uit arbeid en bedrijf

Uit de uitspraak volgt dat de volgende informatie met een beroep op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet hoefde te worden gedeeld:

 • Adresgegevens van de ambtenaar
 • Naam van zijn praktijk
 • Concrete bedragen
 • Vergoeding van kosten van rechtsbijstand

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Betekenis voor de praktijk

Het is goed u bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een ambtenaar te realiseren dat de inhoud daarvan als gevolg van een Wob-verzoek (deels) in de openbaarheid kan komen. Een onderlinge afspraak tot geheimhouding doet daaraan niet af. De beoordeling of openbaar moet worden gemaakt of dat de persoonlijke levenssfeer prevaleert blijft een individuele. De overweging van de Afdeling dat openbaarmaking van vertrekregelingen van groot belang is, gelet op de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden, is echter dermate algemeen dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat een verzoek om openbaarmaking van een vertrekregeling in veel gevallen grotendeels moet worden gehonoreerd.