Home Nieuws Nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving voor gemeenten en provincies

Nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving voor gemeenten en provincies

5 februari 2018

Op 1 januari 2018 zijn er verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving in werking getreden die interessant zijn voor gemeenten en provincies. In dit artikel vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

Naast de wijzigingen die per 1 januari 2018 gelden, zijn er op het Blog Bestuursrecht van Pels Rijcken twee berichten opgenomen die ingaan op de huidige ontwikkelingen binnen het bestuursrecht. In de blog Bestuursrecht in 2018: wat staat ons te wachten? bespreken onze bestuursrecht-advocaten verschillende tendensen die te verwachten zijn binnen het bestuursrecht in 2018. In een aparte blog Bestuursrecht in 2018: vooruitblik wet- en regelgeving worden verschillende wetsdossiers besproken die een (mogelijke) rol gaan spelen in 2018.

Wijzigingen per januari 2018

Diversen

 • Tiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving
  Staatscourant 2017, 69426
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518) in verband met een verlenging van het besluit
  Staatsblad 2017, 503
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten
  (Stb. 2017, 32) Staatsblad 2017, 495
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
  Staatscourant 2017, 63658
  (1 januari 2018)
 • Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2018
  Staatscourant 2017, 69054
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
  Staatscourant 2017, 65606
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
  Staatscourant 2017, 74312
  (29 december 2017)
 • Tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel
  Staatscourant 2017, 74288
  (1 januari 2018)
 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Staatsblad 2017, 373
  (1 januari 2018)
 • Regeling huurtoeslaggrenzen 2018
  Staatscourant 2017, 69899
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde, bijna energieneutrale gebouwen en de aansturing van enkele normen
  Staatscourant 2017, 73470
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen
  Staatsblad 2017, 494
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van het Besluit paspoortgelden (aanpassing tarieven per 1 januari 2018)
  Staatsblad 2017, 450
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding Wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties)
  (Stb. 2017, 423
  ) Staatsblad 2017, 501
  (1 januari 2018)

Gezondheidsrecht

Kinderopvang

 • Wijziging Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan (verlenging van de werkingsduur en de jaarlijkse aanpassing van de normbedragen)
  Staatscourant 2017, 70617
  (3 januari 2018)
 • Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang herijking van de kwaliteitseisen
  Staatsblad 2017, 430
  (1 januari 2018)
 • Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  Staatsblad 2017, 323
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen
  Staatsblad 2017, 324
  (1 januari 2018)

Media

 • Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
  Staatscourant 2017, 57731
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van het Mediabesluit 2008 (wijziging verdeling totaalbudget voor de regionale publieke media-instellingen en verduidelijking toegestane vermijdbare uitingen)
  Staatsblad 2017, 443
  (1 januari 2018)

Meststoffenwet/Landbouw

 • Regeling tot vaststelling van de datum waarvoor een landbouwer zich kan melden voor verhoging van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht
  Staatscourant 2017, 69891
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (vaststelling percentage waarmee het op een bedrijf rustende fosfaatrecht met ingang van 1 januari 2018 in mindering wordt gebracht en de toevoeging van twee knelgevallencategorieën)
  Staatsblad 2017, 521
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten
  (Stb. 2017, 229
  Staatsblad 2017, 522
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding Wet grondgebonden groei melkveehouderij
  (Stb. 2017, 228
  Staatsblad 2017, 417
  (1 januari 2018)

Onderwijs

 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 (verlengen regeling voor 2018) en de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2017 (uitstellen vervaldatum)
  Staatscourant 2017, 70734
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327
  ) en van de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Leerplichtwet BES
  (Stb. 2017, 296
  Staatsblad 2017, 399
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding Wijziging onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs
  Staatsblad 2017, 295
  (1 januari 2018)
 • Regeling digitale vaardigheden educatie 2018
  Staatscourant 2017, 54468
  (1 januari 2018)
 • Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het ministerie van OCW 2018
  Staatscourant 2017, 50847
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met de regeling van de specifieke uitkering aan gemeenten in verband met de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
  Staatsblad 2017, 418
  (1 januari 2018)

Sociaal domein

 • Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen
  Staatsblad 2017, 351
  (1 januari 2018)
 • Aanpassing van het Besluit Participatiewet in verband met wijzigingen van het verdeelmodel
  Staatsblad 2017, 363
  (1 januari 2018)
 • Regeling tot aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met enkele wijzigingen in het verdeelmodel en het vangnet
  Staatscourant 2017, 56639
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning
  Staatsblad 2017, 481
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor het vaststellen van de lage bijdrage voor zorg of beschermd wonen
  Staatsblad 2017, 460
  (1 januari 2018)

Strafvordering/wegenverkeerswet

 • Besluit meldplicht cybersecurity
  Staatsblad 2017, 476
  (1 januari 2018)
 • Inwerkingtreding van de artikelen 5 tot en met 8 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en van het Besluit meldplicht cybersecurity
  Staatsblad 2017, 477
  (1 januari 2018)
 • Wijziging onder meer bijlage bedoeld in Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Staatsblad 2017, 483
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)
  Staatsblad 2017, 338
  (1 januari 2018)

Subsidies

 • Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Staatscourant 2017, 71222
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020 in verband met onder meer het opnemen van de financiële verdeling voor regionale po-netwerken voor 2018 en 2019
  Staatscourant 2017, 73827
  (1 januari 2018)
 • Wijziging beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op aanvragers in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Staatscourant 2017, 69768
  (1 januari 2018)

WNT

 • Wijziging regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars (indexering bezoldigingsmaxima voor 2018)
  Staatscourant 2017, 66204
  (1 januari 2018)
 • Beleidsregels WNT 2018 
  Staatscourant 2017, 69096
  (1 januari 2018)
 • Controleprotocol WNT 2017
  Staatscourant 2017, 65489
  (1 januari 2018)
 • Wijziging Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (maximale bezoldigingen 2018)
  Staatscourant 2017, 68748
  (1 januari 2018)