Home Nieuws Martijn Scheltema spreekt op diverse Business Human Rights-congressen

Martijn Scheltema spreekt op diverse Business Human Rights-congressen

26 oktober 2017

International Bar Association

Martijn Scheltema heeft als voorzitter van het CSR Committee van de International Bar Association zes panels op het terrein van business human rights/MVO georganiseerd en daarin als moderator/spreker opgetreden tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Bar Association in Sydney van 8-13 oktober. Deze conferentie werd bijgewoond door ongeveer 4.500 advocaten en bedrijfsjuristen. De panels hadden respectievelijk betrekking op de juridische implicaties van de Volkswagen-affaire en het belang van een goede inbedding van MVO in de bedrijfscultuur, initiatieven die in Australië en Europa worden ontplooid om business human rights beter te verankeren binnen bedrijven en de advocatuur, het verbeteren van arbeidsomstandigheden in supply chains in ontwikkelende landen en de daarop betrekking hebbende (westerse) regelgeving, banken en business human rights, mensenhandel en uitbuiting in supply chains en juridische implicaties van klimaatverandering. Een belangrijk inzicht dat in deze panels naar voren kwam is het belang van een vroege inschakeling van juristen op dit terrein en het beter verankeren van business human rights/MVO in (supply chain) contracten en in M&A.

Conferentie Universiteit van Wuhan en seminar East China University

Daarnaast heeft Martijn op 17 en 18 oktober op een conferentie bij de Universiteit van Wuhan (China) gesproken en op 20 oktober op een seminar van de East China University in Shanghai over het adresseren van mensenrechten en milieu gerelateerde schendingen door investeerders in geschilbeslechting in verband met investeringsverdragen. Dit punt staat onder meer in de belangstelling in verband met de onderhandelingen die thans tussen de EU en China lopen over een investeringsverdrag tussen deze landen. Een belangrijk inzicht dat naar voren kwam is dat de mogelijkheden die de gangbare geschilbeslechting in investeringsverdragen op dit punt biedt ontoereikend zijn met name ook in verband met de positie van slachtoffers. Er moet dus worden gezocht naar verbeteringen op dit terrein waarbij het in het investeringsverdrag tussen de EU en Canada geïntroduceerde investment court een stap in de goede richting zou kunnen worden.

Internationaal congres SUFE

Ten slotte sprak Martijn tijdens een internationaal congres georganiseerd door het SUFE (Shanghai, China) op 21 en 22 oktober over het belang van een goede human rights due diligence in M&A. Aan de hand van een tweetal casus heeft hij geïllustreerd dat het nalaten daarvan ook tot grote (reputatie maar ook andersoortige)schade (wegens het niet doorgaan van projecten) kan leiden. Verder heeft hij laten zien dat in verschillende landen een dergelijke due diligence ook al wettelijk verplicht is. In de discussie met de zaal gaf een aantal toehoorders ook voorbeelden uit de eigen praktijk die het belang van een dergelijke due diligence onderstreepten.