Home Nieuws Hof wijst vordering Vogelbescherming tot ontpoldering van Hedwigepolder af

Hof wijst vordering Vogelbescherming tot ontpoldering van Hedwigepolder af

3 juni 2014

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 3 juni 2014 in hoger beroep de vordering van Vogelbescherming tot ontpoldering van onder meer de Hedwigepolder afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat het aan de Staat is om te bepalen op welke manier en wanneer maatregelen op grond van de Habitatrichtlijn getroffen moeten worden.

Vogelbescherming meent dat de Staat op korte termijn tot de ontpoldering verplicht is. Daarbij baseert zij zich op de Habitatrichtlijn, het Scheldeverdrag met Vlaanderen en door de Staat gewekt vertrouwen. Het hof verwerpt deze argumenten.

De Habitatrichtlijn legt de Staat weliswaar een resultaatsverplichting op om passende maatregelen voor het behoud van het milieu in de Westerschelde te nemen, maar de Staat heeft daarbij wel grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud en het tijdstip van het nemen van de maatregelen. De grens van de beleidsvrijheid wordt pas bereikt als in rechte komt vast te staan dat verslechtering van de habitats in de Westerschelde dreigt op te treden of is opgetreden als gevolg van een weigering van de Staat om passende preventieve maatregelen te nemen. Ook staat volgens het hof op dit moment nog niet vast dat er geen alternatieven zijn voor de ontpoldering of voor de door de Vogelbescherming gewenste maatregelen.

Het hof is van oordeel dat Vogelbescherming geen rechten kan ontlenen aan het Scheldeverdrag. Dergelijke rechten zijn uit de doelstelling van het Scheldeverdrag niet af te leiden. Dat verdrag ziet slechts op de uitvoering van een afspraak tussen Nederland en Vlaanderen over een te realiseren maatregelenpakket (de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium) en de kostenverdeling daarbij.

Ook van schending van gewekt vertrouwen is volgens het hof geen sprake. Het is onderdeel van het politieke besluitvormingsproces in een democratie zoals die in Nederland bestaat, dat het recht er in beginsel niet aan in de weg staat dat de regering terugkomt op eerder genomen beslissingen bij een kabinetswisseling of bij gewijzigde politieke inzichten in regering of parlement. De Staat heeft aan Vogelbescherming geen specifieke toezeggingen gedaan die dat anders maken.

Het Ministerie van ELI werd in deze zaak bijgestaan door Edward Brans, Monique Rus-van der Velde  en Katrien Winterink.

BronECLI:NL:GHDHA:2014:1736