Home Nieuws Fraude Frank Oranje

Fraude Frank Oranje

2 maart 2021

Pels Rijcken is slachtoffer geworden van fraude door haar voormalig notaris Frank Oranje. Onderzoek naar de jegens hem gerezen verdenkingen wijst uit dat hij in drie dossiers jarenlang substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken. Hij is kort nadat deze verdenkingen aan het licht kwamen overleden. De onttrokken gelden zijn inmiddels aangezuiverd en er wordt voor gezorgd dat die snel alsnog de rechthebbenden bereiken.

In september 2020 is Pels Rijcken door het OM geïnformeerd dat Frank Oranje (notaris en destijds bestuursvoorzitter) onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek. Hij heeft zijn functies toen onmiddellijk neergelegd. Pels Rijcken heeft hem direct de toegang tot kantoor en systemen ontzegd en heeft hem geschorst. Zijn zaken zijn door andere kantoorgenoten overgenomen. Pels Rijcken is als kantoor nadrukkelijk geen verdachte en er is geen enkele aanwijzing dat andere medewerkers van Pels Rijcken hierbij zijn betrokken. Pels Rijcken heeft ook zelf aangifte gedaan tegen Oranje.

Pels Rijcken heeft vanzelfsprekend volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek naar Oranje en heeft direct de relevante toezichtsautoriteiten geïnformeerd. Ook heeft Pels Rijcken meteen een extern onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services laten instellen om de onderste steen boven te krijgen. Uit de eerste onderzoeksresultaten werd duidelijk dat sprake was van fraude. Oranje heeft over zijn handelen geen uitleg willen geven aan Pels Rijcken.

Het eigen onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. Gebleken is dat Oranje substantiële bedragen via omwegen naar privérekeningen heeft gesluisd. De overboekingen hebben over een periode van vele jaren plaatsgevonden en hebben betrekking op derdengeldenrekeningen in drie specifieke, reeds gesloten ondernemingsrechtelijke dossiers die door hem als escrow-agent werden beheerd. Hij heeft deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven. Om elk risico op dergelijke misleiding in de toekomst uit te sluiten zijn de interne beheersmaatregelen daarop aangescherpt in overleg met Deloitte.

Pels Rijcken betreurt dat dit is gebeurd. De onttrokken gelden zijn direct na de eerste onderzoeksbevindingen aangezuiverd en er wordt voor gezorgd dat de gelden snel alsnog de rechthebbenden bereiken.

Pels Rijcken is geschokt door het gedrag van Oranje en begrijpt niet wat hem heeft bewogen. Hij heeft het vertrouwen dat in hem als notaris is gesteld, ernstig beschaamd.

Met de executeur-testamentair van de nalatenschap vindt constructief overleg plaats over vergoeding van de door Pels Rijcken geleden schade. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.