Home Nieuws Edward Brans in Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing

Edward Brans in Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing

9 januari 2015

In het decembernummer van het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een kort artikel verschenen van Edward Brans met de titel: 'Chemie-Pack - Lessons learned juridische afhandeling'. Het artikel is geschreven op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van de door Pels Rijcken samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Brabantse Delta georganiseerde studiemiddag Milieuhandhaving in crisissituaties.

In het artikel staat Edward Brans stil bij de ervaringen die in het Chemie-Pack-dossier zijn opgedaan in het kader van milieuhandhaving in crisissituaties. Er wordt ingegaan op de maatregelen die Rijkswaterstaat, het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk kort na het plaatsvinden van de brand op het bedrijfsterrein van Chemie-Pack Nederland B.V. hebben moeten nemen om de negatieve gevolgen ervan voor het milieu te beperken, voorkomen en/of weg te nemen. Vervolgens worden de (uitkomsten van de) gevoerde procedures in het kader van de door de bestuursorganen aan Chemie-Pack Nederland B.V., de bestuurders van deze vennootschap en aan de eigenaar van het bedrijfsterrein opgelegde lasten onder bestuursdwang en de daarmee samenhangende kostenverhaalsbeschikkingen beschreven. Edward beschrijft tot slot kort de schikking tussen de overheden en Chemie-Pack en de lessons learned.

Bron: E.H.P. Brans, 'Chemie-Pack - Lessons learned juridische afhandeling', Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6, blz. 52 en 53.