Home Nieuws Dit jaar geen ontheffing voor rapen kievitseieren

Dit jaar geen ontheffing voor rapen kievitseieren

11 februari 2016

Er zal dit jaar geen ontheffing worden verleend door de provincie Friesland voor het rapen van kievitseieren. Dat besluit is mede gebaseerd op het advies dat Liesbeth Schippers, advocaat Ruimte & Milieu bij Pels Rijcken, gaf naar aanleiding van vragen van de provincie en de Bond Friese VogelWachten.

In januari 2015 oordeelde de Raad van State dat de provincie, voordat zij een ontheffing verleent, moet aantonen dat het goed gesteld is met de stand van de kievit. Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg Sovon Vogelonderzoek Nederland de opdracht te onderzoeken hoe het met de kievit in Nederland is gesteld. Uit dit onderzoek bleek dat de stand van de kievit momenteel ongunstig is.

Flora- en faunawet

Voor Liesbeth Schippers kent de Flora- en faunawet geen geheimen. Liesbeth werkt al ruim 20 jaar aan grote ruimtelijke projecten. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten altijd rekening houden met natuurwaarden. Relevant hierbij zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Nieuwe Wet natuurbescherming

Op dit moment is de nieuwe Wet natuurbescherming in voorbereiding. Deze zal de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 gaan vervangen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze op 1 januari 2017 van kracht worden. De nieuwe Wet natuurbescherming zal later opgaan in de Omgevingswet.