Home Nieuws Derde druk Gemeenschappelijk recht biedt compleet beeld

Derde druk Gemeenschappelijk recht biedt compleet beeld

24 januari 2014

Eind 2013 is het boek 'Gemeenschappelijk recht - Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht' verschenen; een nieuw naslagwerk met de meest recente jurisprudentie en veel literatuur.

Eind 2013 is het boek 'Gemeenschappelijk recht -Wisselwerking tussen publiek- enprivaatrecht' verschenen. Deze derde druk is een nieuw naslagwerk waarinde meest recente jurisprudentie en literatuur samengebracht zijn tot een volledig overzicht.

Het boek is samengesteld door cassatiespecialist en partner van Pels Rijcken prof. mr. M.W. Scheltema en voormalig staatssecretaris van Justitie, emeritus hoogleraar en regeringscommissaris voor de Awbprof. mr. M. Scheltema.

Compleet beeld

Het staats- en bestuursrecht is en blijft de laatste jaren volop in ontwikkeling. Daarom is het boek in deze derde druk op een groot aantal punten aangepast en uitgebreid. Zo is de nieuwe regeling in de Awb omtrent aansprakelijkheid voor besluiten besproken en is een paragraaf over de formele rechtskracht opgenomen. Er is uiteraard ruime aandacht besteed aan andere recente wetgeving, literatuur en jurisprudentie. Tegelijkertijd komen ook de wenselijke ontwikkelingen voor de toekomst aan de orde.

Het boek is een speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het bestuursrecht en het privaatrecht. Het behandelt het geldende recht vanuit de gedachte dat beide gebieden hun eigen identiteit hebben, maar dat veel onderwerpen toch op dezelfde of grotendeels dezelfde wijze geregeld zijn. In het boek ligt het vertrekpunt in het privaatrecht. Veel leerstukken zijn in dit deel van het recht tot ontwikkeling gekomen. Centrale onderwerpen zijn de rechtspersonen met een publieke taak, vertegenwoordiging, overeenkomsten met de overheid, onrechtmatige daden begaan door en jegens de overheid en de onverschuldigde betaling.

Wel is er een nieuw element aan toegevoegd. Het is niet alleen het privaatrecht dat als vindplaats voor gemeenschappelijke regels functioneert en daarmee het bestuursrecht beïnvloedt, maar spiegelbeeldig blijken ook in het bestuursrecht regels te vinden te zijn die als gemeenschappelijk aan beide rechtsgebieden zijn te beschouwen; daardoor beïnvloedt het bestuursrecht ook het privaatrecht. Deze beïnvloeding komt onder meer aan de oppervlakte in gevallen waarin ondernemingen zich van oudsher publieke normen gaan aantrekken, zoals bij initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen het geval is.

Het boek is uitgegeven door Kluwer, ISBN 9789013109191.

Over Martijn Scheltema

Martijn Scheltema is sinds 1997 als advocaat verbonden aan Pels Rijcken in Den Haag en heeft zich toegelegd op de cassatiepraktijk. Voor met name overheidsinstellingen behandelt hij zaken op het gebied van het overheidsprivaatrecht, waaronder de onrechtmatige overheidsdaad en contracteren met de overheid. Hij publiceert en doceert ook geregeld op deze terreinen. Martijn Scheltema is tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn komst naar Pels Rijcken was Martijn van 1991 tot 1997 werkzaam als universitair docent, Vakgroep Burgerlijk Recht, aan de Universiteit Leiden. Aan deze zelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op het onderwerp 'Onverschuldigde betaling'.