Home Nieuws De nieuwe Woningwet: een overzicht

De nieuwe Woningwet: een overzicht

27 oktober 2015

Met ingang van 1 juli 2015 is de aangepaste Woningwet (Wonw) in werking getreden. De aangepaste wet brengt belangrijke wijzigingen met zich mee. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op woningcorporaties. Daarnaast veranderen de rol en de bevoegdheden van gemeenten en huurders aanzienlijk, alsook het (externe) toezicht op woningcorporaties.

Voor het tijdschrift Bouwrecht hebben Elmer van der Kamp, Daniel Ohmann en René Spit een overzichtsartikel geschreven, getiteld De nieuwe Woningwet, waarin deze wijzigingen in kaart worden gebracht. Het artikel verschijnt als tweeluik. In het oktobernummer staat deel I. In de editie van december verschijnt deel II van het artikel.

In De nieuwe Woningwet gaan Elmer, Daniel en René op hoofdlijnen in op de wijzigingen in de nieuwe Woningwet en op de bijbehorende algemene maatregel van bestuur, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015). In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven van het wetgevingsproces. Daarnaast wordt de wooncoöperatie besproken. Ten slotte gaat het over de versterking van de governance van toegelaten instellingen en het aangaan, afstoten en beheer van (bestaande) verbindingen.

Vervolgens komen in deel II de vervreemding en verwerving van corporatiebezit aan bod, evenals de financiering en zekerheden, het werkterrein en werkgebied van corporaties, de scheiding en splitsing van DAEB en niet-DAEB, de rol van de gemeente en huurders, het externe toezicht, en het overgangsrecht en overgangstermijnen.