Home Nieuws De inwerkingtreding van de EU-verordening conflictmineralen komt eraan!

De inwerkingtreding van de EU-verordening conflictmineralen komt eraan!

13 juli 2020

Per 1 januari 2021 treedt de EU-verordening conflictmineralen in werking. Deze verordening is van toepassing op bedrijven die boven een bepaald volume tin, tantaal, wolfraam en goud (3TG) importeren. De Europese Commissie stelt hiervoor drempelwaarden vast, zodat ten minste 95% van de totale in de EU ingevoerde volumes onder de verordening valt. De verordening beoogt:

  • Te waarborgen dat EU-importeurs van 3TG voldoen aan de richtlijnen voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoog risico gebieden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
  • Te borgen dat smelterijen en raffinaderijen in de EU 3TG verantwoord betrekken;
  • Het verband tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen te doorbreken;
  • Het misbruik van lokale gemeenschappen te beëindigen en lokale ontwikkelingen te ondersteunen.

Bedrijven die onder de reikwijdte van de verordening vallen zullen met passende zorgvuldigheid moeten handelen. Dit houdt in dat zij gedegen onderzoek moeten doen voordat een beslissing wordt genomen. Hierdoor wordt gecontroleerd of de aankopen die zij doen verantwoord zijn en geen bijdrage leveren aan daaraan verwante illegale activiteiten. Door grondige controle van de toeleveringsketen, kunnen de bedrijven waarborgen de risico’s verantwoord te beheren.

De verordening is gebaseerd op de OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen, waarin is neergelegd hoe je als multinationale onderneming je proces van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) in zou moeten richten.

Importeert jouw bedrijf 3TG naar de EU en is de verordening van toepassing? Dan zal je vanaf 1 januari 2020:

  • Risico’s in de toeleveringsketen van mineralen moeten vaststellen en beoordelen;
  • Een strategie ten uitvoer moeten leggen om in te spelen op deze risico’s;
  • Een audit door een onafhankelijke derde moeten laten uitvoeren naar de passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;
  • Jaarlijks verslag moeten uitbrengen over de passende zorgvuldigheid en de praktijk van het verantwoord betrekken van grondstoffen.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zullen controles uitvoeren om te borgen dat aan de verplichtingen onder de verordening wordt voldaan. In dat verband heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in haar brief van 3 april 2020 aan de Kamer kenbaar gemaakt dat de toezichthouder middels een Uitvoeringswet verordening conflictmineralen de bevoegdheid zal krijgen om een last onder dwangsom op te leggen en die openbaar te maken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal optreden als toezichthouder.

De verordening wordt voor het eerst voor 1 januari 2023 en daarna elke drie jaar geëvalueerd.

Heb je vragen over de EU-verordening conflictmineralen? Ons Business & Human Rights team denkt graag met je mee!

Bronnen: