Home Nieuws Buitenring Parkstad Limburg mag worden aangelegd

Buitenring Parkstad Limburg mag worden aangelegd

11 maart 2015

Het provinciale inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg 2012′ dat de aanleg van een nieuwe provinciale weg in de regio Parkstad mogelijk maakt, is bijna volledig in stand gelaten. Dat betekent dat definitief met de aanleg van de provinciale weg kan worden begonnen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015. Tegen het inpassingsplan waren achttien bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder de Natuurmonumenten en de Stichting Stop Buitenring. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.

Gevolgen voor natuurgebieden

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de provincie Limburg op basis van drie nieuwe natuuronderzoeken naar de gevolgen van de buitenring de benodigde zekerheid heeft verkregen dat 'de natuurlijke kenmerken' van de beschermde natuurgebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal' niet worden aangetast. Uit het veldonderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van vijf beschermde habitatsoorten - waaronder droge en vochtige heiden - "zeer beperkt afhankelijk" is van de stikstofneerslag. Daarvoor zijn andere factoren, zoals de hydrologische situatie, van doorslaggevend belang. De toename van de stikstofneerslag door de buitenring staat daarom niet in de weg aan de aanleg van de buitenring, aldus de hoogste bestuursrechter.

Rechtsgevolgen in stand

Het oorspronkelijke natuuronderzoek uit 2012 bood naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak niet deze noodzakelijke zekerheid. Dat is de reden dat de Afdeling bestuursrechtspraak het inpassingsplan heeft vernietigd. Nu de drie nieuwe onderzoeken uit 2013 en 2014 echter alsnog deze zekerheid boden, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de 'rechtsgevolgen van het inpassingsplan in stand gelaten'. Dat betekent dat de provinciale weg nu definitief mag worden aangelegd.

Voorgeschiedenis

Deze zaak kent een lange voorgeschiedenis. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde al in december 2011 een eerder inpassingsplan voor de buitenring. De provincie Limburg stelde vervolgens in juni 2012 een nieuw inpassingsplan vast. De Afdeling bestuursrechtspraak besloot om de einduitspraak over het inpassingsplan aan te houden, nadat zij prejudiciële vragen had gesteld in de zaak over het tracébesluit A2 's‑Hertogenbosch-Eindhoven. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie in Luxemburg uitleg over de Europese Habitatrichtlijn. De antwoorden die het Hof van Justitie in mei 2014 gaf, waren ook relevant voor de zaak over de buitenring.

Uitspraken

AbRvS 11 maart 2015, nr. 201207642/1/R1. Zie ook de uitspraak van 11 maart 2015 met zaaknummer 201307354/1

over de natuurvergunning voor de buitenring en de uitspraak met zaaknummer 201404633/1

over de verdiepte ligging van de buitenring bij Vaesrade.

Hans Besselink heeft de provincie Limburg in deze zaak bijgestaan.