Home Nieuws Betere bescherming voor otters

Betere bescherming voor otters

24 mei 2013

De rechtbank heeft op 22 mei 2013 uitspraak gedaan in de zaak die de Stichting Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland hadden aangespannen tegen de Staat.

Beide natuurorganisaties willen dat meer wordt gedaan om de otter te beschermen, door verbetering in en uitbreiding van zijn leefgebied. De stichtingen beroepen zich daarvoor vooral op de Europese Habitatrichtlijn die Nederland verplicht om flora en fauna te beschermen. De Haagse rechtbank heeft een deel van de vorderingen afgewezen. Zo is de Staat niet verplicht om het otterleefgebied uit te breiden. Evenmin is de Staat gehouden om ten behoeve van de migratie van otters ecologische verbindingszones aan te leggen. Ook hoeft de Staat er niet voor te zorgen dat genetisch niet verwante otters worden bijgeplaatst bij de huidige otterpopulatie. Daarnaast is de Staat niet verplicht meer maatregelen te treffen ter voorkoming van zogenoemde 'bijvangst'. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij de bestrijding van muskus- en beverratten en bij de visvangst met behulp van visfuiken. De reden is dat onvoldoende is aangetoond dat de dood door 'bijvangst' een significant negatief effect heeft op de otterstand. Wel moet de overheid van de Haagse rechtbank meer doen om te voorkomen dat otters doodgereden worden, door gevaarlijke verkeerspunten (zogenaamde hotspots) op te lossen met ottervriendelijke voorzieningen. Daarnaast moet de Staat de monitoring van en het genetisch onderzoek naar de samenstelling van de Nederlandse otterpopulatie (laten) voortzetten. Hans Besselink en Pauline Huurnink hebben de Staat in deze zaak bijgestaan.

Bron: Rb Den Haag 22 mei 2013, LJN CA0593.