Home Expertise Kust- en dijkversterkingen

Kust- en dijkversterkingen

Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Een groot deel van ons land ligt immers onder de zeespiegel. Dijken, duinen en kades zorgen voor bescherming tegen hoog water. Waterschappen hebben hier een belangrijke taak. Zo zorgen zij onder meer voor beheer en onderhoud. Dat is geen eenvoudige taak. Zeker nu het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vereist dat een groot aantal dijkversterkende maatregelen wordt genomen. Waterschappen staan de komende jaren dus voor de immense opgave bestaande waterkeringen toekomstbestendig te maken.

Complexe dijkverbeteringsprojecten bieden ook kansen

Er komen steeds meer nieuwe technische mogelijkheden. Al die beschikbare methodes moeten in kaart worden gebracht en worden afgewogen. Bovendien worden dijkverbeteringen steeds vaker gecombineerd met andere gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kijken omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden kritisch mee. Maatschappelijke participatie is een elementair onderdeel van het besluitvormingstraject. De omgeving wil zekerheid, de uitvoerende partijen willen flexibiliteit. Nieuwe normen, gelimiteerde budgetten en strakke planningen maken het speelveld voor waterschappen steeds complexer. Dit schept naast de nodige risico's ook kansen voor de toekomst.

Juridische impact van verschillende scenario's

Het toekomstbestendig maken van de waterkeringen in dit complexe speelveld vraagt om innovatie en creatief denken. En om oplossingsgerichte en pragmatische sparringpartners met een brede blik, die begrijpen waar het om gaat en gevoel hebben voor de bestuurlijke en politieke context. Beslissingen die in het ene traject worden genomen, werken immers vaak regelrecht door in het andere traject. Gemaakte keuzes in fase 1 kunnen daardoor van grote invloed zijn op fase 2. Ook op juridisch gebied. Het is dan zeer welkom als je een samenwerkingspartner hebt die de werkwijze binnen dit soort omvangrijke projecten kent. Een die gewend is om op verschillende borden tegelijk te schaken, met alle bijbehorende gevoeligheden van dien. Een partner die het overzicht heeft en houdt én de juridische impact kent van de verschillende scenario's.

Wij worden dagelijks bij dit soort grote en complexe projecten betrokken en fungeren daardoor als het 'externe juridische geweten' van het project. Of zoals een van onze cliënten het laatst mooi verwoordde: "Ik wil op bepaalde momenten gewoon graag weten of ik dóór kan, of de keuze juridisch houdbaar is."

Voorkom onnodige struikelblokken

Staat u aan het begin van een planverkenning of een aanbestedingsprocedure? Of staat u op het punt een belangrijke knoop door te hakken in een project dat al loopt? En wilt u er zeker van zijn dat uw project niet onnodig struikelt over een juridisch knelpunt ? Wij helpen u graag bij het toetsen van uw planproducten, aanbestedingsdocumentatie en contracten, en denken graag op strategisch niveau met u mee. Wilt u met ons van gedachten wisselen over (een onderdeel van) uw project? Neem dan gerust contact met ons op. Aan onderstaande kust- en dijkversterkingsprojecten hebben wij meegewerkt:

 • versterking Markermeerdijken;
 • versterking Waddenzeedijken Texel;
 • Zwakke Schakels Noord-Holland;
 • dijkteruglegging Lent;
 • hoogwatergeul Veessen-Wapenveld;
 • hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid;
 • dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei;
 • kribverlaging en langsdammen Waal;
 • uiterwaardvergraving Munnikenland;
 • dijkverbetering Steurgat / Land van Altena;
 • ontpoldering Noordwaard;
 • waterberging Volkerak-Zoommeer.