Home Evenementen Inzicht in Strafrecht

Inzicht in Strafrecht

31 oktober 2018

Op donderdag 7 april vond 'Inzicht in Strafrecht' plaats. Samen met u kijken wij terug op een zeer geslaagde middag!
Tijdens het actualiteitencongres zijn verschillende facetten van de strafrechtspleging aan bod gekomen, zoals beslag, schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk overheidsoptreden, privacy en gegevensuitwisseling. Daarnaast is er aandacht besteed aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Plenaire openingslezing

De bestrijding van cybercrime: spanning tussen wet en werkelijkheid
Jacqueline Bonnes en Erik van de Sandt

Jacqueline Bonnes is sinds 11 jaar werkzaam als officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam. Zij legt zich daar toe op de bestrijding van computercriminaliteit en de rol van digitaal bewijs in de opsporing. Erik van de Sandt is werkzaam als operationeel specialist bij team High Tech Crime van de Landelijke Recherche en promoveert op dit moment op het gebied van deviant security. Vanuit hun eigen perspectief houden zij samen een lezing over de bestrijding van cybercrime.

Presentaties workshops

Inzicht in de modernisering van het Wetboek van Strafrecht  
Cécile Bitter en Bibiane Vroegindewey

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de hoofdlijnen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst.
"Voor het gehele wetboek is leidend dat de voorstellen in het algemeen moeten bijdragen aan een verbetering van de prestaties van de ketenpartners, maar vooral ook aan een verbetering van de strafrechtspleging in haar geheel. Het gaat hierbij niet alleen om de efficiëntie van het proces, maar evenzeer om de borging van de kwaliteit van de procedure in het licht van de rechtsbescherming en de voorkoming van onjuiste uitspraken."

Schadevergoeding na strafrechtelijk optreden
Gijsbrecht Nieuwland en Maarten Jansen

De herziening van het Wetboek van Strafvordering zou moeten leiden tot één integrale regeling voor vergoeding van schade na strafvorderlijk optreden. Wat kunnen we hiervan verwachten? Wat zijn mogelijke valkuilen? En wat kunnen we leren van de bestuursrechtelijke regeling inzake nadeelcompensatie, waarbij waarschijnlijk zal worden aangesloten? Moeten we rekening houden met een verruiming van de aansprakelijkheid?

Beslag op bitcoins en andere curiosa  
Willem Heemskerk en Francien Lekkerkerker

Zijn bitcoins nu een goed of een gegeven? Tot nu toe stelt men zich op het standpunt dat het gaat om een goed, dat op waarde bepaalbaar is en dus voor (strafvorderlijke) inbeslagname vatbaar. Hoe wordt daar op andere vlakken tegenaan gekeken en welke complicaties zijn er denkbaar? Een beslag op contant geld kent weer zijn eigen risico's. Welke dat zijn (en nog veel meer) wordt aangestipt in deze workshop over beslag.

Liefde in tijden van cholera: uitlevering en het vertrouwensbeginsel, afscheid van het weerlegbaar vermoeden?
André ten Broeke en Matthijs Stevens

Aan de orde komt allereerst de herziening regeling internationale rechtshulp in strafzaken. Daarnaast wordt ingegaan op het vertrouwensbeginsel in het internationaal strafrecht en wordt aan de hand van recente rechtspraak aan de orde gesteld of we afscheid moeten nemen van dit beginsel.

Het verschoningsrecht (oneigenlijk) gebruikt; vandaag en morgen
Reimer Veldhuis en Luuk Sieverink

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het (professioneel) verschoningsrecht opnieuw onderwerp van gesprek. Kan het verschoningsrecht worden 'doorbroken' en zo ja, in welke situaties? Hoe zit het bijvoorbeeld in het geval een verschoningsgerechtigde bij de e-mailcorrespondentie in het cc-veld wordt gezet met het doel de inhoud van die correspondentie onder het bereik van het verschoningsrecht te brengen? En wat te denken van stukken, voor de advocaat bestemd, die bij een verdachte in het kader van een huiszoeking worden aangetroffen? Kan de advocaat zich ten aanzien van deze stukken beroepen op zijn verschoningsrecht? Het zijn dit soort vragen waarover de rechter zich inmiddels heeft gebogen en vermoedelijk nog zal gaan buigen. In deze presentatie zal worden stilgestaan bij de stand van de rechtspraak met betrekking tot het verschoningsrecht, het oneigenlijk gebruik daarvan en bij de toekomstige ontwikkelingen.

Privacy en gegevens uitwisseling in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit
Marianne Hirsch Ballin en Marte van Graafeiland

In toenemende mate worden door overheidsinstanties gegevens uitgewisseld ten behoeve van de gezamenlijke strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit, zoals cybercrime en terrorisme. Convenanten, samenwerkingsprotocollen en EU-regelgeving roepen daartoe op of verplichten zelfs daartoe. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de mogelijkheden, grenzen en privacy rechtelijke aspecten van gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arjanne van Beelen via +31 70 515 3610 of per e-mail.