Home Evenementen Inzicht in Privaatrecht

Inzicht in Privaatrecht

31 oktober 2018

Op donderdag 8 juni 2017 organiseert Pels Rijcken 'Inzicht in Privaatrecht: gericht op de toekomst'.

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Plenaire opening

14.30 uur Workshopronde 1

15.15 uur Pauze

15.45 uur Workshopronde 2

16.30 uur Borrel en plenaire afronding

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de workshops.

Workshops

1. Private regulering van de 'sharing economy'
De laatste jaren is het aantal initiatieven uit de zogenaamde deeleconomie (sharing economy) sterk in opkomst. Hierbij kan gedacht worden aan wereldwijde ondernemingen, zoals AirBnB, Über of BlablaCar, maar ook aan veel kleinere, particuliere initiatieven, zoals het delen van maaltijden of het door een buurt realiseren van een speeltuin of buurthuis. Hoewel veel van deze initiatieven kunnen worden aangemoedigd, leiden ze vaak ook tot nieuwe uitdagingen voor de overheid. In welk geval er al toepasselijke regelgeving bestaat, is het immers niet zelden zeer moeilijk voor overheden om die te handhaven; bijvoorbeeld om de kans op overlast te beperken of de veiligheid en volksgezondheid te beschermen. In deze workshop wordt besproken welke functie het privaatrecht kan vervullen bij het inkaderen van dergelijke initiatieven, als alternatief of aanvulling op bestuursrechtelijke regulering.

2. Wat te doen met overtollig vastgoed:
Niet alleen de Rijksoverheid maar ook gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en decentrale overheden staan voor de opgave om overtollig vastgoed af te stoten. Zo verkocht het Rijksvastgoedbedrijf vorig jaar voor 113 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk. Interessant is om stil te staan bij de vraag of de overheid bij verkoop van vastgoed aan andere of meer regels is gebonden dan commerciële marktpartijen en particulieren. Beïnvloeden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de eventuele schaarste van vastgoed het overheidshandelen bij verkoop?  Welke verkoopprocedures zijn er mogelijk? Tijdens de workshop zullen René Spit en Floris Sepmeijer ingaan op deze vragen en andere juridische aandachtspunten die een rol spelen bij de verkoop van vastgoed door een overheidslichaam.

3. Contractbeheer door de overheid
Contractbeheer en de overheid; niet altijd een gelukkige combinatie. Zo kan en moet het contractmanagement bij ICT-projecten van de Rijksoverheid in de toekomst beter, zo concludeerde de onderzoekscommissie ICT-projecten. Over de inhoud van contracten wordt stevig onderhandeld, maar daarna willen de contracten nog wel eens in een la verdwijnen. Houden de opdrachtgever en leverancier zich wel aan de oorspronkelijk vastgelegde afspraken? Zijn alle afspraken voldoende duidelijk vastgelegd? Een onderwerp dat zich niet beperkt tot de Rijksoverheid en niet tot ICT-contracten, maar wat relevant is voor elke jurist die met contracten te maken heeft. (Hoe) kan het voortaan beter? Meine Dijkstra en Jeroen Langbroek bespreken het in de workshop Contractbeheer door de overheid.

4. Overheid en schade: wat staat (ook) de overheid te wachten?
In deze workshop zullen Karlijn Teuben en Roos Lawant stilstaan bij de invloed van verdragsverplichtingen op de (immateriële) schadevergoedingsverplichting van overheden. Onder verwijzing naar het EVRM en rechtspraak van het EHRM oordelen rechters in toenemende mate dat betrokkenen aanspraak hebben op vergoeding van immateriële schade, waar zij dat krachtens Nederlands recht (nog) niet zouden hebben gehad. Nog niet, nu daar met het te bespreken Wetsvoorstel affectieschade vermoedelijk verandering in zal komen. Als onderdeel van hun beschouwing zullen Karlijn en Roos relevante ontwikkelingen op het gebied van (de effectiviteit van) verjaringsverweren bespreken. Daarnaast zal Matthijs Stevens stilstaan bij het Wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om in geval van massaschade een collectieve schadevergoedingsvordering in te stellen. Dat kan nu niet. In artikel 3:305a, derde lid, BW is (nog) bepaald dat een collectieve vordering niet kan strekken tot schadevergoeding in geld. Matthijs zal de achtergronden en uitgangspunten van dit Wetsvoorstel, het onderscheid met bestaande collectieve procedures en de (mogelijke) implicaties voor overheden bespreken.

5. Innovatie en duurzaamheid in aanbestedingen
De transitie naar een circulaire economie is een feit: steeds meer overheden zetten in op duurzaam inkoopbeleid. Zo richten overheden zich op hernieuwbare grondstoffen door Biobased in te kopen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het gebruik van biologisch afbreekbare materialen voor drainage en verankering van nieuw te planten bomen. Daar blijft het niet bij. Complete kantoorgebouwen worden circulair ingekocht met oog voor energie- en materiaalgebruik. Datzelfde geldt voor kantoormeubilair en ICT. De Aanbestedingswet biedt verschillende tools om op duurzaamheid en innovatie te sturen. Zo kunnen keurmerken worden voorgeschreven, duurzame gunningscriteria worden gesteld en bestaat de mogelijkheid van dialogeren met de markt. Tijdens de workshop zullen Elisa Palm en Marieke de Vries ingaan op deze tools. Ook is tijdens de workshop maximaal ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van praktijkervaringen door deelnemers.   

6. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: transitie voor overheidswerkgevers
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) schakelt de arbeidsverhoudingen van ambtenaren gelijk met de arbeidsverhoudingen in de marktsector. De rechtspositie van een ambtenaar, die nu nog wordt vormgegeven door de (oude) Ambtenarenwet, wijzigt ingrijpend. De tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, komt in de plaats van de ambtelijke aanstelling. In deze workshop staat Marije Schneider stil bij de Wnra: wie is straks overheidswerknemer en wie niet? Hoe zit het privaatrechtelijke rechtsregime dat gaat gelden eruit? Wilt u antwoord op deze en andere vragen en bijtijds 'normaliseringsproof' zijn, schrijf u dan in voor deze workshop.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Reijenga via inzichtprivaatrecht@pelsrijcken.nl.