Home Evenementen Een andere kijk op Climate Litigation

Een andere kijk op Climate Litigation

5 juli 2022

Milieudefensie heeft 29 bedrijven aangeschreven en hen in het licht van de Shell-uitspraak van de Rechtbank Den Haag gevraagd hoe zij denken hun uitstoot voor 2030 te gaan reduceren. Er is al veel gezegd over deze uitspraak. Wat echter onderbelicht blijft is de consequentie van de specifieke benadering die de rechtbank heeft gevolgd, waarbij de UNGP en OESO Mensenrechten Due Diligence een belangrijke uitgangspunten vormen.

Onze inschatting is dat deze uitspraak een veel bredere betekenis heeft dan alleen voor het klimaat. Het is niet ondenkbaar dat de door de rechtbank gevolgde redenering naar Nederlands recht houdbaar zal blijken te zijn. Dit roept de vraag op of en hoe de door de rechtbank gehanteerde Mensenrechten Due Diligence kan worden gebruikt om emissiereductie (ook in waardeketens) te stimuleren. Relevant in dat kader is ook het recente voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn op het terrein van Milieu- en Mensenrechten Due Diligence. In deze expertmeeting ligt de nadruk op praktisch anticiperen op een dergelijke (inspannings)verplichting in plaats van de in hoger beroep in de Shell zaak vooral spelende vraag of een dergelijke verplichting wel bestaat en uiteraard vragen omtrent rechtsmacht en toepasselijk recht. 

Pels Rijcken gaat samen met twee op dit terrein gespecialiseerde advocaten en hoogleraren in besloten setting discussie aan over de impact van climate litigation op bedrijven en de vraag hoe due diligence op het terrein van klimaat praktisch kan worden ingevuld om aan dergelijke uitspraken en aan eventuele huidige en toekomstige wetgeving te voldoen.

Programma

14.00-14.15 uur Inloop

14.15-14.30 uur Welkom

14.30-15.15 uur Introductie climate change litigation en de verschuiving naar de Rights Based Climate Litigation Edward Brans

15.15-15.30 uur Pauze

15.30-16.15 uur Mensenrechten Due Diligence in waardeketens en specifieke aanzet voor praktische invulling naar klimaat Martijn Scheltema

16.15-17.00 uur Discussie met de deelnemers om deze aanzet verder in te vullen

17.00-18.30 uur Borrel

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een e-mail naar Arjanne van Beelen.